24.11.2011

Поради недалновидни решения, неотчитащи драстичния спад в заетостта, ниския ръст на осигурителните доходи и дисбаланса между осигурителен принос и права, пенсионно-осигурителната система (ПОС) е деформирана в основните си механизми и характеристики и в постоянен финансов дефицит. Досегашният опит от увеличението на минималните осигурителни прагове, осигурителните вноски, МРЗ и др. показа, че особено в условия на криза това води до нарастващи дефицити в бюджета на ДОО и ориентира икономиката към сивия сектор.

БСК декларира отново своята принципна позиция за последователно развитие и модернизиране, за гарантиране на средносрочната и дългосрочна финансова устойчивост, за възстановяване на справедливостта и атрактивността на ПОС за осигурените лица и осигурителите.      

В тази връзка, повишаването на изискуемия трудов стаж и/или възраст за пенсиониране следва да бъде придружено или предшествано от пакет от мерки, сред които:

  1. Въвеждане на лични осигурителни вноски за всички държавни служители;
  2. Включване в бюджетите на министерствата и ведомствата на средствата за социално осигуряване;
  3. Премахване на двойния стандарт и прилагане към държавните ведомства на всички законови разпоредби за санкции при закъснение на плащане, както това се отнася за останалите работодатели;
  4. Извеждане от ДОО на всички социални плащания, които не са свързани с осигурителен принос;
  5. Реформиране на системата за ранно пенсиониране за служителите от отбраната и сигурността, прилагането му само за тези, които работят при условия на повишен риск. Въвеждане на минимална възраст за придобиване право на пенсия на основата на актюерски разчети;
  6. Увеличаване размера на осигурителните вноски за служителите отбраната и сигурността на основата на актюерски разчети, отчитащи времето за получаване, повишения размер на пенсията и обезщетенията при пенсиониране;

Пълният текст вижте в прикачените документи (в лявото меню).


За ефективна реформа на пенсионно-осигурителната система
Добави мнение