ДО

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                                  ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

                                                                                  НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

                                                                                  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

 

Относно: проект на Закон за концесиите

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,

 

Асоциацията на организациите на българските работодатели подкрепя прогласените в Законопроекта принципи на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите и участниците в процедурите за предоставяне на концесии.

            Едновременно с това, считаме, че тези принципи не са   приложени навсякъде в правилата на законопроекта, регламентиращи тези процедури. Изразяваме следните бележки и конкретни предложения:

 

1.В чл. 9 т. 1 да се заличи

 

Мотиви:

Възможността за поемане до 50% от разходите за управление и поддържане на обекта на концесията от концедента (чл.9 от законопроекта) дава възможност за неправомерно “източване” на държавния или общински бюджети. Услугата в резултат на концесионирането трябва да има своята адекватна пазарна цена, а не тя да се намалява с парите на всички данъкоплатци с цел привеждането й в социално-приемливи граници. Социалната поносимост на услугата следва да се търси с инструментите на социалната политика. Смесването на двата подхода създава условия за изкривяване на пазарната среда, корупция и неефективност на концесионирането.

 

2. Чл. 31. ал. 8 да добие следната редакция:

“Чл.31/8/ Комисията отправя покани до кандидатите подали оферти и им предоставя променената документация”

 

Мотиви

 

При процедурата на състезателния диалог не се съдържа ясно регламентирана процедура за провеждане на разговорите с кандидатите както и критерии за избор на тези от тях които продължават участието си чрез подаване на оферти.

 

При промяна на документацията за участие в резултат от проведените разговори от страна на комисията съгласно Чл.31, ал.6, т.1, отсъства механизъм за уведомяване на кандидатите за направените промени.

 

Възможността комисията да иска изменения, допълнения и уточнения в офертите,само от част от участниците, съгласно Чл.31, ал.10, създава условия за промяна на крайното класиране в резултат на субективен подбор на кандидатите на които се предоставя тази възможност.

 

В тази връзка е неприемливо при промяна на документацията от комисията да бъдат елиминирани кандидатите подали първоначално оферти

 

3. Чл. 67 да се заличи.

 

Мотиви

Възможността за прехвърляне на концесионните права и задължения на трети лица по Чл.67 обезмисля цялата процедура по избор на концесионер и нарушава принципа на свободна и лоялна конкуренция.

 

4. В чл.49 навсякъде думата “изпращане” да се замени с “обнародване”

 

Мотиви

Началото на сроковете определени в проекта поставят в неблагоприятно положение потенциалните кандидати, тъй като подготовката за процедурата би могла да стартира след обнародването на обявлението, а не след изпращането му в държавен вестник. Нарушава се и принципа на равнопоставеността, в полза на кандидатите които по неофицален път са получили информация за откриване на концесионната процедура.

 

Неизясняването на горните въпроси ще направи процедурите закрити, непрозрачни и неясни. Това не само ще създаде затруднения при работата на комисиите, при обжалванията на заинтересованите участници и кандидати и упражняване на предвидения в закона контрол, но е и фактор способстващ за разрастването на корупционните практики.  

 

Асоциация на индустриалния капитал в България

 

Васил Велев: ……………………………..

 

Българска стопанска камара

 

Божидар Данев: …………………………...

Българска търговско-промишлена палата


Божидар Божинов: ......................................

 

БСЧП “Възраждане”

 

Ваня Тодорова: ............................................

 

Съюз за стопанска инициатива

 

Борислав Борисов: .......................................


Позиция на АОБР относно проект на Закон за концесиите
Добави мнение