ПОЗИЦИЯ НА БСК

ОТНОСНО: Намеренията за увеличаване цените на ел.енергията за промишлеността

За пореден път през последните няколко години, се появява напрежение между големите потребители на електрическа енергия и регулаторния орган – ДКЕВР. Напрежението е свързано с анонсираното повишение на цената на електрическата енергия от 1 юли.

Чувстваме се задължени да предупредим, че в този момент всяко повишение на цените крие огромни рискове за допълнителни трудности пред предприятията. Сега повече от всякога на българската индустрия е необходима прогнозируема и стабилна икономическа среда.

За големите индустриални производители в страната – предприятията от машиностроенето, металургичната, химическата, добивната и циментовата промишленост, е изключително важно в този кризисен момент да се следват световните и европейски тенденции на намаляване цената на ел.енергията. Обратното би означавало: намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, загуба на работни места, фалити на фирми.

При увеличение на енергийните цени Националната електрическа комопания ще загуби платежоспособните си клиенти – тези, които кръстосано субсидират цената на топлоенергията, енергията от възобновяеми източници и тази за потребителите ниско напрежение.


Относно: Намеренията за увеличаване цените на ел.енергията за промишлеността
Добави мнение