19.11.2012

В началото на м. ноември т.г. Народното събрание прие на първо четене в пленарна зала Проекта на Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. В тази връзка припомняме, че с наше писмо от 24.10.2012 г. представихме на парламентарните комисии по икономическа политика, по бюджет и финанси, и по здравеопазване наши бележки и предложения по проектозакона.

Поради липсата на реакция от страна на посочените парламентарни комисии, считаме за необходимо отново да изразим нашето становище.

 1. Проектобюджетът на НЗОК не беше обсъден по надлежния ред в подкомисиите към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и в самия НСТС, което е нарушение на чл.3 от КТ. Напомняме, че две-трети от средствата на НЗОК са от вноски на работодатели и осигурени лица. Въпреки това, не им беше дадена възможност да изкажат своето становище.
 2. На обществото не са представени разчети за реалните средства, които ще се изразходват за здравеопазване през 2013 г. БСК настоява за формиране на своден консолидиран бюджет за средствата, насочени към здравето на българските граждани, независимо от формите и каналите за тяхното предоставяне.
 3. Прозрачността и ефективността на разходване на публичните средства отново е под въпрос. Отново липсват ясни критерии и цели, които следва да се достигнат с предоставените публични средства за здравеопазване – намаление на заболеваемост и смъртност, подобряване на здравния статус и т.н.
 4. Въпреки нашите конкретни предложения, липсва държавна политика и конкретни действия за намаляване на броя на здравнонеосигурените лица. Липсват механизъм и условия за медицинското обслужване на тези лица. Израз на това са отделените само 2.5 млн.лв. за тях в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Лечението на този контингент от хора отново ще се извършва за сметка на здравноосигурените лица.
 5. По тези и други причини лечебните заведения имат дългове в размер на 328 млн.лв. (по данни на министъра на здравеопазването), а в бюджета на НЗОК и в Републиканския бюджет не са предвидени средства за покриването им.
 6. Продължава практиката да се прехвърлят дейности, извършвани от Министерството на здравеопазването, към НЗОК, без това да се отрази в Националния рамков договор. Това става в нарушение на три закона – Закона за здравното осигуряване, Закона за съсловните организации на лекарите и  стоматолозите, и Закона за Бюджета на НЗОК.
 7. Липсва отчет от страна на МЗ относно начина на разходване на получените през 2011 г. от НЗОК 340 млн.лв. и още 100 млн.лв. през 2012 г. Продължава да е неясно каква част от тези средства е изхарчена и дали има разходи за дейности, които не са предназначени за осигурените лица.
 8. В Проекта за бюджет на НЗОК липсват конкретни разчети за размера на средствата, които държавата внася за осигурените от нея лица – пенсионери, ученици, деца, майки, безработни и т.н. През последните 4 години тези средства имат един и същи размер – 941.12 млн.лв. През този период средният осигурителен доход и средната пенсия се увеличаваха, нараснаха и средствата, отпускани за пенсии. Всичко това не се отрази върху размера на трансфера от Републиканския бюджет в НЗОК.
 9. В проектобюджета на НЗОК са заложени 3 млн.лв. за Националната агенция за приходите, като насърчителна мярка за събиране на здравните вноски. В същото време, не е предвидена санкция за несъбиране на вноските от 1,4 млн. лица, за които се знае, че са здравно неосигурени.
 10. Липсва политика и конкретни мерки за задържане на медицинските специалисти в системата. БСК предложи редица мерки за спиране на изтичането на високо квалифицирани специалисти в чужбина. Ако тази тенденция продължава, цели райони в страната ще останат без специализирана медицинска помощ.
 11. Като цяло, и този бюджет на НЗОК е изработен при отсъствие на реформаторски подход в системата на здравеопазване, което предполага високата степен на неефективност при разходване на средствата.


Отново настояваме:

 1. Преди окончателното му приемане, Бюджетът на НЗОК да бъде подложен на обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
 2. Сметната палата да извърши одит на Министерството на здравеопазването относно реда, начина и целесъобразността на разходване на предоставените от НЗОК 340 млн.лв. за 2011 г. и 50 млн. (от предвидените 100 млн.лв.) лв. през 2012 г.
 3. Остатъкът от 50 млн.лв. (от предвидените 100 млн.лв.) за МЗ да се използва целево за покриване на дълговете на лечебните заведения.


Становището на БСК е подкрепено от Националната асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България.


Позиция на БСК по проекта на бюджет на Националната здравна осигурителна каса за 2013 г.
Добави мнение