С настоящото БСК декларира негативна позиция по предложените промени на изменения чл. 131 ал. 1 на ЗУТ, предвиждащи участие на неправителствени организации, осъществяващи общественополезна дейност в областта на околната среда - за защитени територии или защитени зони, в производството по одобряване на подробните устройствени планове.

Заинтересовани лица в сегашната редакция на Закона за устройството на териториите – собственици и концесионери на имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на подробните устройствени планове, имат непосредствен интерес във връзка с реализация на техни имуществени права. В общия случай, неправителствените екологични организации не притежават основни качества на лица с дефинирани права на собственост.

Правата на обществеността, в т.ч. на засегнатата общественост и неправителствените организации, осъществяващи общественополезна дейност в областта на околната среда - за защитени територии или защитени зони по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (допълнителни разпоредби т. 24 и т. 25), са определени и се реализират при провеждането на процедурите за екологична оценка по ЗООС. Те предвиждат провеждането на обществено обсъждане на планове и програми при разписани конкретни действия и срокове за тяхното изпълнение. Издаваните по реда на ЗООС и другото приложимо екологично законодателство решения и становища по общите и подробните устройствени планове са неразделна част от процедурите по одобряване на тези планове.

Натрупаният значителен положителен опит и практика потвърждават, че всички допуснати до този момент конкретни нарушения на екологичното законодателство, свързани с одобряването на общите и подробните устройствени планове, произтичат от:

  1. липса на необходимата публичност;
  2. неприлагане на закона от страна на отговорните длъжностни лица и компетентните държавни и общински органи.

Вместо необосновани законови промени, влошаващи допълнително бизнес средата и инвестиционния климат, за тези и други подобни случаи следва да бъде потърсена адекватна и пълна административна и наказателна отговорност и приложена цялата строгост на закона.


Относно планираните промени в Закона за устройство на територията
Добави мнение