Изх. № 02-00-37/16.09.2020 г.

 

ДО

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигн. 002-01-39, внесен от Министерския съвет

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,

Във внесения за разглеждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията не се предвижда изменение на чл. 143 ал.1 т.1 и т.2. Съгласно действащите норми:

Чл. 143. (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:

1. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа;

2. положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

Обръщаме внимание, че разпоредбите на т.1 и т.2 на чл. 143 ал.1 от ЗУТ на практика се дублират и допринасят не за облекчение, а за увеличаване на административната и финансовата тежест, както и на времето за реализация на инвестиционното намерение на възложителя и/или инвеститора.

Например, за издаване на положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на населението са необходими минимум 14 дни след заплащане на необходимата такса и попълване на необходимите формуляри за това. Ако са забелязани несъответствия в проектната документация, това води до издаване на отрицателно становище от органите на ПБЗН, отстраняване на забележките, като процедурата се повтаря със заплащането на нова такса в размер на 50% от първоначалната и нови 14 дни за издаване на положително становище.

По същество, на възложителя му се налага да заплаща два пъти за една и съща услуга – веднъж на органите на ПБЗН и втори път на консултанта, който съгласно чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ извършва оценка за съответствие на проекта съгласно действащата нормативна уредба.

Консултантът носи финансова, административна и наказателна отговорност за допуснати пропуски при изготвянето на оценката за съответствие на проекта. Същият трябва да има и валидна застраховка “Професионална отговорност”, която да покрие евентуални щети, които той чрез своите действия или бездействия е нанесъл на инвеститора и/или възложителя.

Органите за пожарна безопасност и защита на населението задължително се уведомяват от консултанта при откриване на строителната площадка и, като контролен орган, могат във всеки един момент от строителния процес да изкажат своите препоръки за подобряване на мерките за пожарна безопасност на строежите, като разполагат с достатъчно административни лостове съгласно Закона за МВР и Закона за устройство на територията.

Във връзка с гореизложеното и след направена консултация с членовете на БСК от Национална камара пожарна безопасност в строителството предлагаме т.2 на чл. 143, ал.1 да бъде отменена.

Мотивите за това са:

  1. Съкращаване на сроковете за реализация на инвестиционните намерения;
  2. Намаляване на административната тежест за възложителя и/или инвеститора;
  3. Намаляване на финансовата тежест за възложителя и/или инвеститора, особено когато това са малки и средни предприятия, които желаят реализацията на бърза и не в голям обем инвестиция за разширяване на дейността си;
  4. Намаляване възможността за корупционни практики и/или натиск.

           

С УВАЖЕНИЕ,

 /П/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

 

 


Относно проекта на ЗИД на Закона за устройство на територията, внесен от МС
Добави мнение