Изх. № 05-13-21 /02.10.2019 г.

 

ДО

 

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Предложение за промяна в Чл.143, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Българска стопанска камара предлага промяна в чл.143, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като след „…инфраструктура“ се добави „или технически проекти за автономно захранване, когато обектите са извън границите на населените места“.

Чл. 143 ал.3 от ЗУТ ще добие вида „Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени: предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура или технически проекти за автономно захранване, когато обектите са извън границите на населените места. 

Основание: Когато обектите са извън границите на населените места клиентът е задължен да поеме изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията, за да бъде присъединен към Електроразпределителната мрежа съгласно Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Необходимите за това разходи, в зависимост от отдалечеността на обекта, могат да надхвърлят многократно разходите за изграждане на автономно електрозахранване чрез ВЕИ. Постоянно падащите цени на ВЕИ и акумулаторите за съхранение на енергията прави в много случаи автономните електроцентрали значително по-евтини като инвестиция, а генерираната енергия е практически безплатна.    

Съществуващият понастоящем текст на чл.143, ал.2 от ЗУТ не позволява проектиране и изпълнение на инвестиционните обекти чрез автономни електроцентрали, в т.ч. ВЕИ. Задължително за получаване на разрешително за строеж и за въвеждане в експлоатация се изисква свързване с преносната или електроразпределителна мрежа. За да се откачи от мрежата и изгради автономно захранване инвеститорът трябва вече да е въвел обекта в експлоатация като заплати високите разходи за изграждане и присъединяване към мрежа. Това оскъпява и практически блокира инвестиционния процес. В алтернативен случай се стимулира незаконното строителство и ползването на обектите без въвеждане в експлоатация, което води до загуба на данъци и такси в общинските бюджети. Важен положителен ефект е и ускоряването на изпълнението на целите за дял на енергията от ВЕИ в общото потребление на електроенергия, подобряване на енергийната ефективност, както и за намаляване на емисиите на СО2.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно Предложение за промяна в Чл.143, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Добави мнение