09.09.2013

Изх. № 04-00-42 /  09.09.2013 г.

 

ДО

г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

Заместник министър-председател,

министър на правосъдието и

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

ОТНОСНО:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /т.1 от дневния ред/

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТАНОВА,

БСК подкрепя всички промeни за усъвършенстване на данъчното законодателство, подобряващи условията за функциониране на българските предприятия вкл., спрямо тези при които са поставени предприятията в Европейският съюз. Считаме, че:

1.   Предложените промени на чл. 169 от ДОПК за погасяване първо на задълженията по главници и след това на лихвите подобряват функционирането на т.н. единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски. Те ще подпомогнат задължени лица във временно финансово затруднение, доколкото със смяната на реда за погасяване на задълженията се избягва увеличение на общия дълг.

2. Възможен начин за преодоляване на част проблемите, породени от механизма на функциониране на единната сметка (погасяване на задълженията по реда на най-рано възникнал падеж), е в посока на промяна в ал.4 на чл.169 на ДОПК като се създаде възможност за данъчно задължените лица да избират кое задължение да погасят. Това е особено важно в условията на продължаваща криза и недостиг на финансов ресурс.

3. Подкрепяме предложението за отлагане на срока за подаване на искане за погасяване по давност на задължения възникнали преди 1.01.2008 г. Значителна част от данъчно задължени лица не знаят за тяхното съществуване поради липса на пълен достъп до информация в данъчно-осигурителната си сметка, съхранявана в системата на НАП. Уреждането на този въпрос с евентуални указания към НАП или подзаконов акт е недостатъчно, тъй като се разширява приложното поле без да има законово основание за това.

В тази връзка предлагаме следната редакция на разпоредбата на чл.87, ал.9 от ДОПК:

„Чл.87. (9) Регистрираното лице има право на електронен достъп до цялата информация, съхранявана в данъчно-осигурителната му сметка, по ред и условия, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите”.

4. Подкрепяме създаването на работна група към МФ с широкото участие на всички заинтересовани страни и специализирани организации за промяна на механизма на т.н. единна сметка и използване възможностите на функциониращия вече софтуер. 

Представяме на вашето внимание и Становище на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, която да се обсъди, относно бъдещи законодателни промени, касаещи функционирането на единната сметка.

Приложение: съгласно текста

 

С уважение,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Добави мнение