Във връзка с предложението на КНСБ от 20 ноември т.г. за връщане на платен годишен данък на работещи с месечна заплата до 400 лв. и декларираната подкрепа от представители на изпълнителната и законодателна власт при второто четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г. да бъде приет ред за възстановяване през 2015 г. на авансово удържан през 2014 г. 10% данък при чист годишен доход от 4080 лв., БСК изразява следното становище:

  1. Предложението е стъпка към неприемлива отмяна на пропорционалното облагане на доходите на физическите лица и т.нар. плосък данък, която не е консултирана в НСТС по процедурния ред, определен в Кодекса на труда.
  2. Това ще увеличи натиска за заплащане на труда на границата на минималната заплата и за непрекъснато административно увеличаване на минималната работна заплата, и ще доведе до пряко нарастване на разходите за фирмите за труд, при продължаваща стагнация в редици сектори на промишлеността, услугите и строителството, намаляване на конкурентоспособността и увеличаване на безработицата.
  3. Създават се стимули за сивия пазар на труда и допълнителен финансов дебаланс в системите на социалното и здравно осигуряване при очакван значителен ръст на заетите на минимална работна заплата и на физически лица, декларирали по-нисък от т.нар. „чист доход“ от 4080 лв. от източници извън работна заплата при приспадане на данъчно признати разходи и платени осигуровки.
  4. Администрирането на целия процес от НАП (подаване, регистрация и проверка на увеличен брой декларации, подписване на актове за възстановяване, обжалване, трансфери към банковите сметки на лицата с право на възстановяване и др.) се усложнява, изисква привличането на допълнителни финансови и човешки ресурси и отклонява данъчната администрация от упражняване на контрол и предотвратяване на мащабни данъчни и осигурителни нарушения и измами.
  5. Вместо предлаганото данъчно облекчение, предлагаме въвеждането на семейно подоходно облагане и критерии за освобождаване от плащане в съответствие със заявените програмни намерения, след предварителна подготовка и обсъждане на тази мярка с експертната общност и социалните партньори.
  6. БСК решително възразява срещу приемане на популистки и прибързани решения, под натиска на протестите и текущата политическата ситуация, без задълбочена оценка за въздействие върху конкурентоспособността на българската икономика и, в частност - на осигурителните системи.

 

Призоваваме народните представители от 42-то Народно събрание да гласуват против приемането на промени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица при второ четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСК


Относно предложение за възстановяване на платен годишен данък върху платена месечна заплата до 400 лв.
Добави мнение