ДО

Г-Н БОЯН БОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Като представители на големите български индустриални предприятия - основни потребители на електроенергия, с протестна декларация до ДКЕВР, министър-председателя и председателя на НС, категорично възразихме по предложението на енергийния регулатор да увеличи мрежовите цените на електроенергията за новия ценови период (от 01.07.2014 г.). Паралелно с това се повишават началните цени на търговете на свободния пазар, провеждат се в последния момент и се създава изкуствен дефицит. Такива действия ще струват на България загуба на работни места не само в голямата индустрия, но и в средния и малък бизнес.

Тази политика в сектор „Енергетика” безспорно води до влошаване на конкурентоспособността на енергоинтензивните индустрии, до загуба на пазари, до намаляване на производството и свиване на икономиката. В противовес на европейската енергийна практика вече една година се осъществява износ на по-евтина електроенергия от тази за вътрешния пазар. Вместо да прилагаме мерки за повишаване износа на наша продукция, чрез износа на електроенергия на преференциални цени стимулираме икономиките на съседните държави и износа на работни места. А експортът на суровини, каквато е и електроенергията, не създава добавена стойност в икономиката на България.

Вносът на електроенергия също се възпрепятства, а в определени времеви периоди на съседните пазари има по-евтина електроенергия.

Многократно настояваме за спешни решения, които да осигурят възможности за доставка на електроенергия на приемливи за бизнеса цени. Вместо това българските производители са притиснати от дисбалансите в енергетиката, включително от ръста на мрежовите разходи за клиенти на високо напрежение, липса на предвидимост и устойчивост, влошена  конкурентна среда в резултат на преференциални условия за износ на ток, забавена либерализация на пазара и засилване на кръстосаното субсидиране.

По изпратената протестна декларация отговорните държавни институции не взеха отношение. Това ни принуждава  да търсим други форми на въздействие, включително да се обърнем към КЗК у нас и ЕК, за да защитим българското производство.

За да не се закриват предприятия, за да се запазят работните места и българската индустрия, с това отворено писмо предупреждаваме, че няма да приемем повишаване на цените на електроенергията и  на съпътстващите такси и ще откажем плащания по новопредлаганите цени.

 

18 юни 2014 г.

 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Българска минно-геоложка камара


Отворено писмо на БСК и браншови организации до ДКЕВР
Добави мнение