17.12.2014

 

Изх. № 01-00-5 / 17.12.2014 г.

 

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:

Упражняване на правото на Президента на Република България за връщане в Народното събрание на Закона за Бюджета на ДОО за 2015 г. с цел предотвратяване на риска от разрушаване на възприетия пенсионно-осигурителен модел

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С настоящото Българската стопанска камара изразява пред Вас изключително силна тревога от приетите на 16.12.2014 г. от парламентарната Комисия по бюджет и финанси промени в Кодекса за социално осигуряване и в Наказателния кодекс (Доклад № 402-01-8 при второ гласуване на законопроект за бюджета на ДОО за 2015 г. и предложения на н.п. Менда Стоянова, Светлана Ангелова, Димитър Главчев по параграф трети и на н.п. Светлана Ангелова, Данаил Кирилов, Красимир Каракачанов, Димитър Главчев и Борислав Борисов за създаване на нови параграфи 15а и 15б).

Във връзка с това категорично настояваме да упражните правото си за връщане в Народното събрание на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., съгласно чл. 101, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 3 на Конституцията на Република България, в случай, че цитираните по-горе промени бъдат окончателно приети от Народното събрание.

В подкрепа на настоящото искане представяме следната аргументация:

1. С предложените промени се променя изцяло философията на пенсионното осигуряване. За родените след 1960 г. се въвежда т.нар. „право избор“ между осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) и изцяло - в Националния осигурителен институт (НОИ). Същественото в случая е, че тези фондове работят при коренно различни условия, съответно – на капиталов и на разходопокривен (солидарен) принцип, т.е. правото на избор е между различни по своята същност субекти. Важно е и да се отчете, че пенсиите от НОИ са изцяло гарантирани от държавата, което не се отнася за личните партиди на осигурените в УПФ лица. В замяна на това, личните партиди в УПФ се унаследяват, могат да се теглят авансово и не подлежат на запор. По този начин изцяло се предефинира моделът на пенсионно осигуряване и се създават условия за неправомерна деструктивна конкуренция между двата основни стълба на осигурителната система.

Особено притеснително е, че се предвижда изборът на осигурените лица да е еднократен, практически неинформиран и безвъзвратен, докато осигуряването в УПФ предоставя възможност за многократна промяна на осигурителното дружество.

Абсолютно деструктивни са краткосрочните и дългосрочни последици от тази промяна върху осигурителния и банковия сектор, както и върху капиталовия пазар. По аналогия на случилото се с КТБ АД, ще бъдат атакувани финансовите позиции на УПФ и обслужващите ги банки. Очакваме да бъде срутен капиталовият пазар и общата капитализация на публичните дружества. Това неминуемо ще повлияе върху кредитния рейтинг на страната.

2. Относно инкриминирането на укриването на осигурителни вноски (предложения за създаване на нови параграфи 15а и 15б) следва да се има предвид, че укриването е свързано с документна измама, която съгласно българското законодателство е криминализирана. Следователно, предлаганата промяна практически повтаря вече съществуващи нормативни записи. В допълнение, БСК счита, че отговорност за тези нарушения следва да понесат и двете страни в осигурителния процес – и работникът (осигурено лице) и работодателят (осигурител). Освен това, налице е несъобразяване с конституционния принцип, че социалните плащания са права, а не задължения, както и с принципи на наказателното законодателство, изразявани нееднократно в позиции на БСК, на адвокатурата, Висшия съдебен съвет, съдиите, Висшия адвокатски съвет и други институции и организации.

И двете предложения са свързани с радикална промяна в трудовите и осигурителни отношения, поради което следваше да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и в Надзорния съвет на НОИ, в съответствие с чл. 3 от КТ и чл. 36, ал. 1, т.4 на КСО. Основните институции и водещи специалисти не бяха включени в задълбочен експертен и обществен дебат по тези въпроси.

Отказът от социален диалог, от спазване на фундаментални принципи и конвенции на Международната организация на труда (МОТ) торпилира индустриалните отношения, като утвърждава модела на партиен и правителствен контрол над социалното сътрудничество с участие на удобни за манипулации социални партньори.

В тази връзка, съгласувано с другите работодателски организации, БСК има готовност да предприеме необходимите действия в национален и международен план за преразглеждане на тези решения, вкл. да сезира Комитета на МОТ по спазване на ратифицирани от държавите-членки конвенции.

Призоваваме всички народни представители и парламентарно представени политически сили да отклонят приемането на съответните текстове при гласуването им на второ четене в пленарната зала на Народното събрание.

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


До Президента на РБ с искане за вето върху промените в КСО
Добави мнение