16.09.2016

PDF-icon

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Отказ за участие на национално представителните организации на работодателите в Република България и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представителните на национално равнище организации на работодателите в България, съгласно ясния демократичен мандат, предоставен им от членуващите в тях браншови организации, с настоящото Ви информират, че съгласно постигната между тях договореност отказват да участват в договарянето на минимални осигурителни доходи за 2017 г., поради причини, които подробно вече бяха изложени в хода на дебатите по темата.

Цитираните в средствата за масово осведомяване подписани споразумения в четири икономически дейности са невалидни, тъй като в три от тези дейности подписите на браншовите организации вече са оттеглени, а в единствената останала е предприета процедура по денонсирането му. Въпросните споразумения са сключени преди официалния старт на процедурата по преговори и преди Министерството на труда и социалната политика да е издало своите указания за преговорния процес и поради тази причина не са валидни. Още повече, че множество браншови организации от въпросните четири икономически дейности, членуващи в НПРО, писмено са заявили своята воля преговори за определянето на минимални осигурителни доходи в тези дейности за 2017 г. да не се водят (www.bgrabotodateli.org).

С оглед възстановяването на нормален социален диалог в страната, а именно посредством преговори, а не задочен диалог в средствата за масова комуникация, представителните на национално равнище организации на работодателите в България, декларират своята готовност за конструктивни дебати по изработването на обективен механизъм за определяне на МРЗ. До неговото приемане призовават своите членове да замразят преговорите за сключване на колективни трудови договори, в духа на най-добрите практики на европейския социален диалог.

С УВАЖЕНИЕ,

Цветан Симеонов

от името на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ

 

 

 


НПРО потвърждават отказа си от участие в преговори за МОД
Добави мнение