ДО

Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Изх. № 03.04-1 /12.01.2017 г.

 

Относно: Становище на БСК по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през 2017 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА РУСИНОВА,

 

Българската стопанска камара подкрепя отмяната на ПМС № 372 от 2016 г., с което беше приет нов размер на минималната работна заплата /МРЗ/ за страната от 460 лв. за 2017 г.

Приемаме това действие, преди всичко като потвърждение на необходимостта от възстановяването на нормалния социален диалог на национално равнище, а не като формална стъпка за спазване на изискванията чл. 3 на Кодекса на труда, изискващ всички проекти на нормативни актове на МС, засягащи трудовите, осигурителните отношения и жизненото равнище, да бъдат обсъждани в НСТС.

Припомняме също, че в края на м.г. от обсъждане в НСТС бяха отклонени изключително значими промени в трудовото законодателство – въведената в противоречие с Конституцията на Република България компенсация с допълнителен неработен ден за случаи, при които националните празници се падат в съботен и неделен ден, както и споменатото постановление за МРЗ през 2017 г.

С настоящото възразяваме отново категорично срещу предложеното увеличение на МРЗ за 2017 г. от 460 лв (9,5% ръст на годишна основа), доколкото:

  1. През м. април 2016 г. беше отклонено предложението на БСК за обсъждане в НСТС на тригодишната макроикономическа и бюджетна рамка, в която беше заложено това увеличение.
  2. Неоправдано беше забавена подготовката на механизъм, фактори и показатели за определяне на МРЗ, основани на обективни критерии и налични данни, независимо от постигнатият на ранен етап консенсус за прилагане на принципите на Конвенция 131 на МОТ. По този начин за поредна година не се изпълняват мерките по Националната програма за реформи и т.наар. Специфична препоръка № 3 на ЕК.
  3. Направеният опит за оценка на въздействие е в значителна степен незадълбочен и не дава представа за негативните ефекти върху заетостта на нискоквалифицираната работна сила и други неравностойни групи на пазара на труда, върху икономически депресивните региони, намаляването на съотношението при заплащане на труда с ниска и висока квалификация и др.
  4. Предвиденото годишно увеличение не отговаря на ръста на линията на бедност през 2017 г. от 4,7%, на изключително ниския ръст на производителността на труда и заетостта, и на динамиката на средната заплата през последните години видно от графиката.

Използвам случая да изразя удовлетворението си от Вашата инициатива за изготвяне на належащи промени в Наредба № 5 на МТСП от 2003 г. за въвеждане на код по ЕКАТТЕ в уведомленията за сключените трудови договори, които БСК предлага многократно от 2011 г.

Отбелязваме отново, че следва да се съкрати срокът за подаване на данни за регистрирани трудови договори, посочен в §10 на проекта на наредба за промени в Наредба 5 на МТСП - съответно от 30.10.2017 г. на 30.06.2017 г.

Това ще позволи по-ранно въвеждане на данните за локализиране на работните места и други характеристики на индивидуалните трудови договори и ще улесни въвеждането до средата на т. г., на механизъм за определяне на МРЗ, основан на обективни критерии и актуална информация.

 

 

С уважение,        

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

                                                         ИЗП. ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно проект на ПМС за определяне на нов размер на МРЗ за 2017 г.
Добави мнение