ДО

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Относно: Сключване на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА, 

Национално представителните работодателски организации (НПРО) с изненада установихме, че на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е публикуван т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.

В тази връзка изразяваме следната обща позиция:

  1. В Кодекса на труда, чл. 36, ал. 8, изрично е упоменато, че представителни са всички поделения на организация, призната за представителна на национално равнище;
  2. Нашите представителни организации не са подписали посочения документ и, поради това, няма как да се считат за правно обвързани от съдържанието му;
  3. Подписалият от страна на Национална асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България не представлява организацията и не е упълномощаван за това.
  4. Подписалият от страна на Национална браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико-санитарни и билкови препарати оттегли своя подпис, поради наличие в посочения КТД на разпоредби, несъвместими с изразените позиции на национално представителните работодателски организации по отношение определяне на минимална работна заплата и минимални осигурителни прагове.
  5. На посочените основания и като се съобразяваме изцяло с вижданията на представителните за отрасъла организации – наши членове, а именно:
  • АИКБ - Национално сдружение на частните болници; Сдружение на българските зъболекари; Асоциация по трудова медицина;
  • БСК - Сдружение на общинските болници в България; Национална асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България;
  • КРИБ - Българска болнична асоциация; Сдружение на службите по трудова медицина в България; Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

не можем да приемем т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“ за ангажиращ и произвеждащ правни последици акт и ще се солидаризираме с позицията на нашите представителни структури за непризнаването му, а в случай на евентуално разпростиране по смисъла на чл. 51б от Кодекса на труда ще се възползваме от законовите възможности за оспорването му пред компетентния съд.

С уважение:  /п/

Цветан Симеонов,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ


Относно т.нар. Колективен трудов договор в сектор
Добави мнение