ОБЩА ПОЗИЦИЯ

на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)

по преговорите за изготвяне на механизъм за определяне на минимална работна заплата

Представителните на национално равнище работодателски организации заявяват своята готовност за постигане на общоприемлив механизъм за определяне на минимална работна заплата, като декларират следната принципна позиция:

  1. Предлагат да се постигне съгласие за диапазон – минимална и максимална граница при определянето на единна минимална работна заплата за страната.

Договарящите страни могат да постигнат съгласие за установяване на диапазон, а това е необходимо условие за определяне на конкретните му изражения.

  1. За минимална граница да се счита линията на бедност.

Линията на бедност е подходяща долна граница защото при определянето й са отчетени всички значими за качеството на живот параметри, тя е основа за  формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище и се определя на основата на обективни статистически показатели. Като работодатели отчитаме необходимостта заплатата да се изработи. Същевременно, следва да се прилагат изискванията на чл. 3, подт. „а“ на Конвенция № 131 на МОТ, при определяне на МРЗ да се вземат предвид „потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работна заплата в страната, стойността на живота, социалните помощи, и сравнителното равнище на живот на другите социални групи“.

  1. За максимална граница да се счита средното съотношение между минималната (МРЗ) и средната работна заплата (СРЗ) в страните от Европейския съюз, в които такова съотношение е приложимо.

Средното съотношение между минималната и средната работна заплата в страните от Европейския съюз, в които такова съотношение е приложимо е обективна величина, основана на ясни и усреднени съотношения в икономиките европейските страни. Даваме си сметка, че по-ниското съотношение в отделна страна е показател за по-развита икономика, но отчитаме догонващото развитие на доходите в България. Този интегрален показател отразява в най-голяма степен общите икономически съображения вкл., изискванията на икономическото развитие, равнищата на производителност и необходимостта от достигане и поддържане на високо равнище на заетост в съответствие с подт. „b“ на чл. 3 на Конвенция № 131 на МОТ.

  1. Минимална работна заплата за страната да се определя като брутна величина – с включени в нея всички допълнителни възнаграждения, или алтернативно - да се отмени допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

За да се постигне обективно определяне на  равнището на доходите е необходимо да се сравняват сравними величини (брутна МРЗ с брутна СРЗ). Време е да се преустанови анахроничната двойна дискриминация между млади и възрастни в частния сектор, както и между държавните служители, за които т. нар. „клас“ беше отменен и останалите заети. 

______________________________

Вижте оригиналния документ!


Позиция на АОБР по преговорите за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ
Добави мнение