28.04.2017

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното 

СТАНОВИЩЕ 

по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

Подкрепяме по принцип предложения проект, в чието изготвяне наши представители участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, наши организации - членове инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г.

На следващо място, справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопрокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС.

С възприемане на предложенията, представени по-долу, ще бъдат прецизирани отделни норми, улеснено по-бързото и ефективно прилагане на изискванията, като в същото време ще се създадат необходимите условия за постигане на основните цели на предлаганите изменения.

 1. В чл. 67, ал. 4 текста „Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци” предлагаме да бъде заменен със следното изречение „Количеството битови отпадъци е единствена основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за услугите по ал. 8, т. 1 и т.2 – за събиране и транспортиране и за третиране на битовите отпадъци.“.
 1. С чл. 67, ал, 5 е регламентирано правото на общинските съвети да приемат основа на ТБО, различна от посочената в ал. 4 (количествата събрани и третирани битови отпадъци) при наличие на обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на ал. 4. Предлагаме тази норма  да отпадне, доколкото насочва усилията на общинските администрации към аргументиране на „причини“ за използване на данъчната оценка на имота или други основи, несвързани с количествата битови отпадъци, вместо към обективно определяне /измерване/ на количествата и изграждане на ефективни и прозрачни системи за управление на дейностите и услугите по събиране и третиране на битовите отпадъци. Предлаганото отпадане на ал. 5 е пряко свързано с предложението по ал. 4. и ще осигури прилагането на количеството битови отпадъци като единствена основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за услугите по ал. 8, т. 1 и т.2. Законът следва категорично да наложи прилагането на ал. 8, уреждаща изчерпателно основите за определяне на ТБО, обвързани с количеството събрани, транспортирани и третирани битови отпадъци.

Обръщаме внимание, че практически всички общини отчитат за статистически цели, тези количества, както и че всички схеми за събиране, транспортиране, сепариране и третиране, зависят от точното определяне на количествата битови отпадъци. В същото време е налице достатъчна практика, чужд опит и методи за разпределение на съответните разходи по задължени лица (собственици на имоти), ползватели и определяне на основи на таксите, базирани на количеството битови отпадъци.

 1. В чл. 67, ал. 8, т. 3 за услугата по поддържане чистотата на местата за обществено ползване за основа при определяне на таксата са предвидени съответно:
 • брой лица с постоянен адрес,
 • разгърната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот и
 • брой ползватели на имота.

Преобладаващата част от дейностите по поддръжка вкл. почистване на сняг, рязане на клони, събиране на листа, косене на трева и др. нямат пряка връзка количеството събрани, транспортирани и третирани битови отпадъци. На следващо място липсва обосновка за практическата обоснованост и ефективност при прилагането  на предложните основи вкл. разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот и брой лица с постоянен адрес.

В тази връзка предлагаме броят на ползвателите на имотите да остане като единствена възможност /основа/ за определяне на частта от таксата за дейностите и услугите по поддържане чистотата на местата за обществено ползване.

Нещо повече, европейската практика показва, че компонента за финансиране на дейности и услуги по поддържане чистотата на местата за обществено ползване принципно е възможно да се изключи от обхвата на такса битови отпадъци, тъй като тази дейност не касае пряко събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци, генерирани от бита и предприятията. Преобладаващата чужда практика е тази дейност да се финансира от общите бюджетни приходи на общините.

 1. Предлагаме да се заличат ал. 10 и ал. 11 в чл. 67, тъй като уредбата на тези въпроси е предмет на регулиране от Наредбата по чл. 9, където е систематичното им място. При приемане на това предложение ал. 12, 13 и 14 ще се преномерират съответно като ал. 10, 11 и 12.
 1. В чл. 67, ал. 13 (по проекта) предлагаме да бъде допълнен и текст за събиране и поддържане на информация за ключови показатели и характеристики на системата за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, като съответното съдържание да бъде регламентирано в Наредба към ЗМДТ. Целта е създаване на възможност за сравнение между всички общини, анализ и подобряване на управлението на битовите отпадъци, оптимизиране на разходите, качествено изпълнение на услугите и постигане на прозрачност и справедлив размер на таксите.
 1. В чл. 69, ал. 2 уведомяването на лицата е за дължимата от тях такса (а не такси).
 1. Считаме, че чл. 71, следва да се прецизира, а именно:

„Чл. 71. Не се събира такса за:

 1. услугите по чл. 62, т. 1, 2 и 3, за имоти, които попадат в райони, в които същите не се предоставят от общината;
 2. услугата по чл. 62, т. 1 и 2, когато имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;
 3. услугите по чл. 62, т. 1 и 2, когато предприятията са сключили договор за обслужване с оператори, получили разрешение по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за управление на отпадъците за събиране, транспортиране, третиране или предаване на битовите отпадъци за третиране в съответни съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година.
 4. услугите по чл. 62, т. 1 и 2 за имоти в които се извършва дейност, при която не се генерират битови отпадъци и данъчно задължените лица, са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.“
 1. В чл. 71, т. 3 следва да се предвиди възможност предприятия, юридически лица и жилищни сгради в режим на етажна собственост, които са сключили договори за обслужване с оператори с валидни разрешителни за събиране, транспортиране на битови отпадъци, да не дължат такса не само в частта й за събиране, а и за третиране, доколкото операторите транспортират отпадъците до депата или други съоръжения за третиране.
 1. В чл.71б, ал. 1, т. 3 след края на изречението да се постави запетая и да се добави „подробно описани в план-сметката за годината по чл. 66, ал. 3“.  Необходимо е разходите да се конкретизират по вид (за труд, материали, транспорт и др.) в достатъчно подробен обхват за постигане прозрачност и извършване на услугите и отделните дейности при справедливи пазарни цени. Тази детайлизация следва да бъде определена в съответствие с допълненията по чл. 67, ал. 13 (т. 6 по-горе).
 1. Предлагаме в чл. 71б, ал. 1 да се добави и нова т. 5 със съдържание: „5. индикатори за изпълнение на услугите по чл. 62 вкл. разходи на един тон събрани и третирани битови отпадъци, на един жител в общината и съответното населено място“. 
 1. Считаме, че в § 13, ал. 1 и ал. 2 следва да бъдат обединени в една ал . 1 със съдържание: „(1) За годината, следваща годината на влизане в сила на този закон се прилага план-сметка одобрена по реда на чл. 66 и размера на таксата за битови отпадъци, определен по реда на чл. 67 от този закон.“, а ал. 3 от проекта да се преномерира съответно като ал. 2.
 1. Категорично не приемаме и се противопоставяме на предвижданото с § 14 неприлагане на същинската реформа и през 2018 г. и 2019 г. включително. Запазването на възможността размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя като относимите за съответното населено място или селищно образувание разходи по одобрената план-сметка се разпределят чрез използване на основа „разгърната застроена и/или незастроена площ“ е по същество траен отказ от принципа „замърсителят плаща“ и съдържа възможност чрез последващо ежегодно отлагане да продължи досегашната практика – скъп имот/висока такса. Предлаганото отлагане обезсмисля добрите иначе достижения на законопроекта, поради което настояваме 14 от ПЗР да отпадне, за да може реформа най-сетне да се случи. В същата насока са и редица влезли в сила решения на съдилищата, отменящи решения на много общински съвети, основани на определянето на ТБО чрез стойността на имота/активите.
 1. В случай че се приеме предложението ни по т. 9 по-горе (касаещо чл. 71, т. 3 - да се предвиди възможност субектите, сключили договори за обслужване с оператори с валидни разрешителни за събиране, транспортиране на битови отпадъци, да не дължат такса не само в частта й за събиране, а и за третиране), то в ПЗР следва да се добави:

 „От 2018 г. за задължените лица, които са сключили договор за обслужване с оператори, получили разрешение по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 30 ноември на предходната година ще се прилага чл. 71, т. 3.“

Считаме, че няма причина да бъде отлагано повече стартирането на промените. В тази връзка следва да бъде направена първата решителна стъпка за ангажиране на общините и задължените лица към ефективно управление на дейностите по събиране и третиране на битовите отпадъци.

 1. Предлагаме 15 от ПЗР да отпадне изцяло. Ограничаването на възможните превишения на годишните размери на таксата е всъщност ограничаване на възможностите на общините да извършат бърза и ефективна реформа.
 1. Предлагаме в ПЗР § 17, ал. 1 да се редактира така:

„(1) До 31 декември 2017 г. кметовете на общините осигуряват необходимата информация и създават условия за прилагане на основите по чл. 67, ал. 8 “.

Осигуряването на необходимата информация може и трябва да започне непосредствено след приемане на закона. Това кореспондира пряко с общото ни виждане, че промените в ЗМДТ трябва да влязат в сила през 2018 г., за да се реализира дълго отлаганата реформа и да се създаде практика за коректно определяне на план-сметките на общините и възприемане на справедлива основа за разпределянето им в такса битови отпадъци.

 1. Предлагаме в ПЗР да се създаде легална дефиниция на понятието„имоти, в които се извършва дейност,  при която не се генерират битови отпадъци“ по чл. 71, ал. 4, като предлагаме следната: „имоти, в които се извършва дейност,  при която не се генерират битови отпадъци“ са имоти в които са разположени съоръжения на инфраструктурата (трафопостове, възлови станции, абонатни станции, подстанции, тръбопроводи, антени и др.), както и имоти, в които се развиват други видове дейности, които не генерират битови отпадъци..

В заключение представителните организации на работодателите, обединени в АОБР настояваме законопроектът да бъде своевременно актуализиран и приет приоритетно от Министерски съвет и 44-то Народно събрание, като по този начин се постигне отговорно и справедливо решение на натрупаните проблеми, отлагано повече от петнадесет години. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.,
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ


Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси
Добави мнение