23.05.2017

  Изх. № 05-15-10/ 23-05-17г.

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

Копие:

ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТВОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Внасяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в Министерския съвет и 44–то Народно събрание за промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци /ТБО/

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 

През последните няколко години бяха блокирани промените в законодателството за определяне на такса "битови отпадъци" (ТБО), в съответствие с количествата събрани и третирани битови отпадъци и европейския принцип „замърсителят плаща“. По такъв начин бяха задълбочени проблемите с разделното събиране и оползотворяване на отпадъците, с паралелното припокриващо финансиране на едни и същи дейности и с нарастващите корупционни практики. Налице е и риск от налагане на значителни санкции от страна на ЕК по отношение на действащата система за управление на масово разпространените и битовите отпадъци, които ще бъдат стоварени върху всички данъкоплатци.

В тази връзка, предлагаме незабавно внасяне на актуализиран проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси, от страна на Министерството на финансите, като бъдат отчетени предложенията на Асоциацията на организациите на българските работодатели, представени в хода на проведените обществени консултации.

Своевременното актуализиране и приемане на законопроекта от Министерския съвет и 44-то Народно събрание ще осигури условия за справедливо определяне на ТБО, разрешаване на натрупаните проблеми в управлението на битовите отпадъци и прилагане на новата законова рамка от общините и задължените лица от началото на 2018 г.

     

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Писмо до МФ относно промяна на основата за определяне на такса
Добави мнение