Изх. № 04-00-4 # 1/31.01.2018 г.

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМ.- МИНИСТЪР –

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НСТС

 

КОПИЕ:

Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА

СЕКРЕТАР НА НСТС

 

Относно: Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

Във връзка с точка 1 от дневния ред за заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на 31 януари 2018 г., изразяваме следното становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ):

Човешкият капитал е в основата на икономическото развитие, на повишаването на конкурентоспособността и просперитета на българската икономика и общество. В тази връзка, през последните години Българска стопанска камара (БСК) многократно изразява загрижеността на българския бизнес от недостига на работна сила в ключови отрасли и региони на страната. Подкрепяме усилията на институциите за усъвършенстване на националното законодателство за трудовата миграция и мобилност, вкл., приетите законодателни промени през 2017 г., в областта на сезонната заетост и условията за наемане на висококвалифицирани граждани на трети държави (ГТД).

Считаме, че проектът на ЗИД на ЗТМТМ, с който се въвеждат изисквания на Директива 2016/801/ЕС е навременен и нормативно урежда условията за влизане и пребиваване в страната на ГТД с цел провеждане на научни проучвания, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“, като домашни помощници.

Същевременно бихме искали да поставим на Вашето внимание следните позиции и предложения:

1. С наши писма до министъра на труда и социалната политика, до министъра на икономиката и до Народното събрание направихме предложение за промяна на чл. 7, ал. 1, т. 2 на ЗТМТМ, като процентът от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение лица, с който е обвързан общият брой на ГТД, работещи за местния работодател, да бъде повишен от 10 % на 20 %.

2. При обсъждането на ЗИД на ЗТМТМ през м. декември 2017 г. поставихме въпроса за изменение на чл. 7, ал. 3 от ЗТМТМ, като срокът за предоставяне на писмено решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда на ГТД да се намали от 30 дни на 14 дни.

3. БСК не подкрепя направеното предложение в § 10 от ЗИД на ЗТМТМ за изменение на чл. 14, ал. 2 от закона, чрез което се създава правна възможност министърът на труда и социалната политика избирателно да изисква или да не изисква становища от организациите, визирани в чл. 14, ал. 2. Не става ясно в кои случаи министърът ще изисква становища и в кои няма да се изисква такова.

4. Подкрепяме предложението в § 10 от ЗИД на ЗТМТМ за разширяване на кръга от организации по чл. 14, ал. 2 и включването на „създадени със закон национални професионални организации“, от които министърът да изисква становища във връзка с взимането на решение по чл. 14, ал. 1 от закона.

5. По отношение на § 16 от ЗИД на ЗТМТМ считаме, че ако в чл. 24, ал. 3 от закона след думите „без прекъсване” се добави „в рамките на календарната година” ще бъдат създадени пречки пред работодателите, наемащи работници за сезонна работа. Това с особена сила важи за сезонната заетост през зимните месеци, тъй като сезонът започва в края на една календарна година и продължава през следващата календарна година.

Предлагаме до края на 2018 г. да бъде направен анализ и оценка на приложението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и подзаконовите актове за неговото прилагане, както и широко обсъждане с институциите и организациите, които имат роля в тези процеси. Необходимо е да бъде направен задълбочен анализ на съществуващите диспропорции по отношение на търсенето и предлагането на работна сила в страната. БСК счита, че решаването на въпроса с трайния недостиг на работна сила в някои отрасли на българската икономика, може да стане с комплекс от краткосрочни и дългосрочни мерки – законодателни, икономически и други, включително чрез ефективно използване на човешкия ресурс в страната, активиране на безработни и обезкуражени лица, оптимизиране на държавната администрация, реформи в професионалното образование и обучение и др.

 

С уважение, 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Добави мнение