ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ –
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КОПИЕ:

Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

представителните на национално равнище работодателски организации 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират, че нормативната уредба, уреждаща ротацията в състава на Съветите за сътрудничество, е остаряла, не отразява динамиката в представителността на организациите на социалните партньори и ротационния  принцип е неподходящ.

В тази връзка в чл. 12, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта регламентира 9-членен състав на Съветите за сътрудничество към поделенията на Агенцията по заетостта (АЗ), от които трима са посочени от организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище. Броят на представителните на национално равнище организации на работодателите е повече от три, поради което те следва да ротират участието си в посочените съвети.

С настоящото предлагаме следното изменение на чл. 12, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта:

„Съветът за сътрудничество се състои от равен брой представители на поделението на Агенцията по заетостта, на териториалната структура на Министерство на образованието и науката, на общината и на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни.“

Мотиви:

  1. Представителните на национално равнище работодателски организации участват с по един свой представител в другите нормативно предвидени държавно-обществени органи по заетост: в Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта) и в Комисиите по заетост при Областния съвет за развитие (чл. 9, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта).
  2. В Съветите за сътрудничество се решават важни въпроси, тъй като последните са пряко свързани с практическите проблеми, възникващи на територията на съответното поделение на АЗ.
  3. Ротираното участие е възприета практика в случаите, когато съответните държавно-обществени органи са с голям числен състав и включването на всички представители на организациите ще затрудни работата на тези органи. Разширяването на състава на Съвета за сътрудничество не създава никакъв риск за оперативната работа на този съвет.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Моля да инициирате чрез Министерски съвет приемане на проект за изменение на чл. 12, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта в посочената по-горе насока.

07.12.2017 г.
гр. София

С УВАЖЕНИЕ,                  

От името и по поръчение на
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ:     

Васил Велев
Председател на УС на АИКБ и
Председател на АОБР за 2017 г.


Предложение на АОБР


Предложение на АОБР за промяна в Закона за насърчаване на заетостта
Добави мнение