Изх. № 04-00-14 # 2/23.04.2018 г.            

 

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ

СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО

СЪТРУДНИЧЕСТВО (НСТС)

Относно: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудова миграция и трудова мобилност

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

Българска стопанска камара подкрепя предложените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност включени за обсъждане по точка 2 от дневния ред за заседанието на НСТС, което ще се състои на 24 април 2018 година.

Оценяваме направените, през последната една година, значими промени в националното ни законодателство относно трудовата миграция и трудовата мобилност, които имат и видим резултат – значително нарастване на делът на наетите граждани на трети държави за целите на сезонната заетост. Тези промени и процеси влияят пряко върху българския бизнес, върху засилване на неговата конкурентоспособност и по-високи икономически резултати.

Същевременно считаме, че работата по анализ и оценка на действащото законодателство относно наемането на граждани на трети държави в Република България трябва да продължи. В определени сектори на българската икономика се наблюдава недостиг от работна сила за някои от регулираните професии на трудовия пазар. Налице са практически трудности и законодателни пречки, с които се сблъскват българските фирми при наемането на работници от трети държави за работа като машинисти на кранове, заварчици и други професии. Част от действащите подзаконови нормативни актове относно признаване на правоспособност за упражняване на определени професии се нуждаят от актуализация, за да се постигне съответствие със законодателството в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност.

Българска стопанска камара е готова да продължи ползотворния диалог и сътрудничество в интерес на българския бизнес и икономическия просперитет на страната ни.

 

С уважение,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Добави мнение