Изх. № 05-15-1/18.01.2019 г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ –

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

  

ОТНОСНО: Публикувана за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД"

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява още веднъж своята принципна подкрепа за всички мерки, които биха могли да доведат до модернизиране и подобряване ефективността от дейността на Централен депозитар АД (ЦД) като основна институция на българския капиталов пазар в услуга на бизнеса и гражданите.

За съжаление, представената Концепция не само, че няма да доведе до подобряване дейността на ЦД, а ще създаде изключително опасни и противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост от български граждани. Изразяваме тревогата си от това, че подобни мерки и действия представляват опасна и неприемлива обществена несправедливост към всички български граждани, придобили ценни книжа от процеса на масовата приватизация в България.

Предлагаме на Вашето внимание следните бележки и предложения на БСК по законопроекта:

  1. Споделяме аргументите на авторите на Концепцията, че „…част от притежателите на тези сметки, които са проявили интерес към книжата, не са предприели действия по управлението им, тъй като свързаните с това разходи (за прехвърляне по подсметка на инвестиционен посредник, включително при унаследяване, както и за съхранение и продажба) в повечето случаи са по-високи от стойността на самите ценни книжа.“ За съжаление, до момента ЦД в представената Концепция нито е предприела, нито предлага ефективни мерки за разрешаване на проблема. Не е реализирана и не се предлагат конкретни мерки за обвързване на регистрите на ЦД с ЕСГРАОН и услугите на НАП, за които се ползва безплатен персонален идентификационен код (ПИК).
  2. При констатация, че „…Публичните дружества от масовата приватизация, по предоставените данни от ЦДАД, са 91 от общо 265, непубличните дружества от масовата приватизация са 545 от общо 942. Тази информация следва да се актуализира и синхронизира между регистрите на ЦДАД и КФН..“ авторите на Концепцията не предвиждат и не предлагат мерки за обвързване регистрите на ЦД с тези на Търговския регистър.
  3. Не приемаме, че изпълнението на предвидените мерки за преодоляване на посочените проблеми трябва да се прехвърлят на държавата („В настоящата концепция се прави опит за преодоляване на дългогодишния проблем със „спящите акции“, за което са предвидени следните действия от страна на държавата:“)
  4. Считаме, че провеждането на „активна национална информационна кампания“ е безпредметна и би била абсолютно неефективна, ако не е обезпечена с решения, които да улеснят достъпа до информация и да създадат обоснован икономически интерес за гражданите и бизнеса.
  5. Предложението за задължаване „всички акционери в публични дружества с лични сметки в ЦДАД, т.е. водени в Регистър А, да предприемат действия и да ги прехвърлят по подсметка при инвестиционен посредник в Регистър Б,“ на практика ще натовари гражданите с допълнителни такси, които допълнително ще обезсмислят тяхната мотивация за активиране на т.нар. обездвижени акции.
  6. Категорично възразяваме срещу предложението за отнемане собствеността на гражданите чрез прехвърлянето на техните акции за управление от „специално създаден за целта фонд“. След продажбата на дяловете им пък се предлага внасянето на паричната равностойност в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. Неудачно е и предложението „изборът на управляващо дружество да се извърши от Управителния съвет на Сребърния фонд (УС на СФ), чрез конкурсна процедура, съобразно критерии за подбор, предложени от УС на СФ“.
  7. Като представителна организация на работодателите, сме учудени и от факта, че подобна „Концепция“ изобщо не е обсъждана от създадения Съвет за развитието на капиталовия пазар в България, към който изрично сме направили предложение за участието в него на Министерството на икономиката и Министерство на финансите, за да не се допуска подобна междуинституционална несъгласуваност.

На основание горното, Българската стопанска камара изразява своето несъгласие с представената Концепция и се обръща към Вас с настояването за нейното цялостно преработване, съгласуване в Съвета за развитие на капиталовия пазар, едва след което да бъде представена отново за обществено обсъждане.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


ОТНОСНО: Публикувана за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД
Добави мнение