02-00-5/20.02.2019г.     

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българска стопанска камара е обезпокоена от изключителното напрежение, което се създаде при подаване до Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на плановете за въвеждащо и продължаващо обучение за запознаване с изискванията на ЗМИП. Задължението е въведено с публикувания на 8 януари 2019 г. правилник за прилагане на ЗМИП, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г.

Краткият срок за запознаване с многобройните, специфични изисквания на правилника, изправи пред значителни затруднения тридесет и пет категории задължени лица по чл. 4 от ЗМИП. По отношение на плановете за обучения, ППЗМИП постави в равнопоставена позиция кредитни и финансови институции, които ежедневно извършват операции по идентифициране на клиенти, установяване произхода на средствата и т.н., и други субекти като неправителствените организации повечето от които имат цели, дейности и финансови ресурси силно отдалечени от възможностите за пране на пари. Едноличните търговци и структури без персонал бяха заставени да изпратят писмени обещания до ДАНС, че ще се запознаят с правилата на ЗМИП, за което ще изготвят протоколи. Практическият изход от създалата се ситуация бе, че публикуваните два дни преди изтичане на крайния срок на страницата на ДАНС примерни планове за обучение, бяха дословно припознати от задължените лица, подписани и изпратени обратно до техния автор -ДАНС, с цел да бъдат избегнати санкциите по закона.

Вероятно по аналогичен начин ще бъде намерен практически отговор и на следващото изискване на ППЗМИП – всички задължени лица да предоставят за утвърждаване от директора на „Финансово разузнаване“ на ДАНС, Вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 (Директивата) задължава държавите-членки да предприемат мерки за участие на съответните служители в специални програми за обучение, които да им помогнат да разпознават операциите свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма и да ги инструктират как да действат в такива случаи. Би следвало обаче на контрол да подлежи изпълнението на плановете за обучения, а не тяхното съставяне. Изготвяне на планове без предварителна информация за целите на обучението, кръга от въпроси, ресурсната обезпеченост и начина на обучение е непосилно за задължените по закона лица. Правилникът принуди десетки хиляди икономически, консултантски и нестопански субекти под заплахата от административни наказания да осъществят формално спазване на закона чрез имитационни действия, което обслужва буквата, а не духа на закона. Формалният подход и мерките относими за всички задължени по закона лица, без да се отчита естеството на тяхната дейност – предмет, клиенти, услуги, продукти сделки и т.н. едва ли ще способстват за ефективно противодействие на използването на финасовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Съмнително е и доколко ДАНС има капацитет за обработване на вече получените и очакваните в бъдеще по всяка мярка на закона, няколко десетки хиляди документа.

Сдруженията с нестопанска цел, с изключение на фондациите не са сред изрично изброените в Директивата субекти. Включването им като задължени лица в обхвата на закона не е съобразено с изискването за предприемане на пропорционални на риска „мерки, които съответстват на естеството на задължените субекти“ (чл. 8 на Директивата).

При приемане на закона и правилника не е направена достатъчно задълбочена оценка на въздействието върху финансовите и административни възможности на различните категории задължени лица и не е отчетен ефектът от допълнителната административна тежест, която тези нормативни актове въвеждат.

Настояваме за законодателни промени, с които :

  1. Да се въведе диференциран подход при определяне на мерките, съответстващ на степента на риска за отделните категории задължени лица, с цел осигуряване на ефективност и пропорционалност на целите на ЗМИП.
  2. Да отпадне изискването за ежегодно изпращане до ДАНС на обучителни програми от задължените лица. Примерни обучителни програми да бъдат публикувани на страницата на ДАНС в началото на всяка година.
  3. Да се установи подходящ механизъм за подпомагане и контрол от страна на ДАНС за изпълнение на мерките в закона и правилника, включително по осъществяване на обучителни програми и изготвяне на вътрешни правила, който изключва непосилни ангажименти на задължените по ЗМИП лица.
  4. Сдруженията с нестопанска цел да бъдат изключени от обхвата на чл. 4 от ЗМИП;        

                                              

С уважение,                                        

РАДОСВЕТ РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

 

ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ С АДРЕСАТИ

 


Относно:Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Добави мнение