ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закон на мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), сигнатура 954-01-30 от 23.04.2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

В Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес постъпват сигнали от нейни членове относно разпоредбата на чл. 4 т. 19 от ЗМИП, с която всички търговци на едро са включени като задължени по закона лица.

Разпоредбата не кореспондира на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма - Четвъртата директива, нито на предходните - Директива 91/308/ЕИО, Директива 2001/97/ЕО и Директива 2005/60/ЕО.

Директива (ЕС) 2015/849 в чл. 2 посочва конкретно и изчерпателно субектите по отношение, на които се прилага и сред тях няма „търговци на едро“. В б.“д“ са посочени „други лица, търгуващи със стоки, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани.“

При транспониране на европейското законодателство, ЗМИП създава значително по-утежнени изисквания, чрез разширяването на кръга на субектите, за които то е приложимо. По този начин дейността на цяла категория юридически лица се обременява с допълнителна административна тежест, без това да се налага за гарантиране на необходимата сигурност и нормалното функциониране на финансовата система. При хармонизирането на вътрешното законодателство с европейските актове с цел регламентирането на превантивни мерки за изпиране на пари, целта на всяка държава е да предприема съответстващи на риска законодателни мерки, а не излишно да затруднява условията за дейност в страната. Включването на търговците на едро в обхвата на ЗМИП не се основава на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и е непропорционална мярка, с оглед целите на закона.

Във връзка със заявеното в мотивите на ЗИД на ЗМИП предприемане на действия за облекчаване на адвминистративната тежест, предлагаме чл. 4 т. 19 от ЗМИП да се прередактира в съответствие с чл. 2 б. „д“ от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета.

 

             С уважение,

 

                                                                      РАДОСВЕТ РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

 

ПЪЛЕНТ ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО

 

 


Относно:  Закон за изменение и допълнение на Закон на мерките срещу изпирането на пари
Добави мнение