ДО

 Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ПОО                                                                              

Относно: Предложение за преминаване на дейностите по проект „Домино” към МОН.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На заседанието на Ресурсната група по ПОО при МОН на 23 април т.г. се представи План за преминаване на дейностите по проект „Домино” към МОН. Г-жа П. Ефтимова, ръководител на проекта информира за постигнатото в областта на дуалното обучение и проблемите, които възникват с приключване на проекта на 30 юни т.г.

Към момента повече от 170 фирми от страната си партнират с 32 професионални гимназии, а учениците участващи в дуалната форма на обучение са 1600. Тези числа категорично показват постигнатото по този проект. Положителните резултати в процеса на дуалното обучение са както за фирмите, така и за обучаващите се. Формата на дуално обучение е доказала се успешна система в международен мащаб и все повече както европейски, така и други страни я въвеждат с цел подобряване на връзката между бизнеса и образованието, но като инструмент за намаляване на младежката безработица и повишаване на уменията и производителността на работната сила.

Формулата на успеха е изграждането на устойчиво ефективно партньорство между учебните заведения, публичните власти, бизнеса, учениците и родителите.

Независимо от добрите резултати постигнати по проекта, от интереса към тази форма на обучение от ученици и фирми, разбираме, че към момента няма визия за преминаване на дейностите към държавна институция и/или организация. Като представители на българските работодатели, очакваме още по-категорично припознаване на тези образователни практики от МОН, както и разширяване и облекчаване на възможностите за тяхното ползване от страна на фирмите.

С настоящото предлагаме обсъждане на предложение за създаване на звено в рамките на дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката, което да поеме функциите и продължи дейността на екипа за управление на проект „Домино”, както и създаване на мрежа от координиращи звена на местно и национално ниво, в които да се включат представители на всички заинтересовани институции.

Предложението на екипа на проекта за увеличаване числеността на дирекция ПОО при МОН с три щатни бройки – по една от МОН, МИ и МТСП, трите заинтересовани страни е удачно, тъй като дуалното обучение засяга политики свързани с тези институции.

Очакваме обсъждането да се проведе на предстоящото заседание на Консултативния съвет по ПОО през месец юни т.г.

                                                                                                                                      С уважение,                                                                                               

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
Роатционен председател на АОБР за 2019
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

 


Предложение за преминаване на дейностите по проект „Домино” към МОН
Добави мнение