Изх. № 04-00-28/12.07.2019 г.

 

                                                                                            

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: ЗИД на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40/13.06.2019 г., внесен от н. п. К. Нинова и група н. п.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

С настоящото представяме бележки и коментари по проект на ЗИД на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40/13.06.2019 г., внесен от н. п. К. Нинова и група н. п.

БСК последователно подкрепя необходимостта от иницииране на целеви и фокусирани мерки за атакуване на причините и ограничаване последиците от продължаващата демографска криза, като е необходимо мерките да бъдат добре насочени към постигане на предварително дефинирани, и приети с консенсус цели на демографската политика.

Вносителите предлагат създаване на нова ал. 3 към чл. 6 от Закона, като в текста е посочено, че право на помощта имат родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето. Предложената формулировка не води до яснота дали става въпрос за един от родителите или за двамата едновременно. Необходимо е прецизиране на текста и размера на помощта в зависимост от съответствие с изискването за осигуряване от страна на единия или на двамата родители. При подобна уредба ще бъде отчетен приносът към осигурителната система и ще бъде насърчено активното участие на пазара на труда.

В тази връзка припомняме, че БСК многократно е предлагала системни промени в КСО, които да регламентират придобиването на права за пенсиониране, на краткосрочни обезщетения и свързани социални помощи от осигурените лица, само срещу внесени осигуровки от техните осигурители.

В Предварителната оценка на въздействието на ЗИД на Закона за семейни помощи за деца следва да бъде прецизиран източникът на финансиране.

При отчитане на изложените по-горе бележки и предложения, БСК предлага предложеният подход в проекта на ЗИД на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40/13.06.2019 г. да бъде обсъден в по-широк контекст в рамките на по-широк пакет от добре прицелени политики и мерки за ограничаване на протичащата демографска криза.

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно ЗИД на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40/13.06.2019 г., внесен от н. п. К. Нинова и група н. п.
Добави мнение