Изх. № 05-10-1/ 06.01.2020 г.

 

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Обществено обсъждане на изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (НИД на Наредба № 1)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Категорично възразяваме срещу продължаващото предприемане на действия за промяна на нормативни актове и публикуването им за обществено обсъждане във време на последователни празнични дни. Настояваме, заедно с публикуването на резултатите от общественото обсъждане и направените предложения, да бъде публикувана и статистика за броя на прочитанията в strategy.bg и на сайта на МОСВ.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е определен по-кратък срок за предложения и становища, предвид необходимостта от спешно предприемане на допълнителни превантивни мерки за контрол и предотвратяване на нарушения по Регламент 1013/2006. Срокът за обществено обсъждане от 16 календарни дни в периода на Коледните празници представлява 10 почивни и 6 работни дни, в които голяма част от операторите практически не работят. Тези ограничения следва да бъдат вземани предвид при определяне на срока за представяне на предложения.

Предлаганите изменения в Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, съгласно мотивите, целят превенция на нарушенията по отношение на превозите/вноса на отпадъци. Описаният уведомителен режим за случаите на внос на отпадъците по общите информационни изисквания на Регламент 1013/2006 г. предвижда изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз. По този начин се очаква РИОСВ да имат по-големи възможности за осъществяване на превантивен контрол.

Считаме, че предлаганите промени на практика ще доведат до завишаване на административните задължения на изрядните оператори, без да доведе до намаляване на нерегламентирания внос на отпадъци от оператори в сивия сектор. Освен това, следва да се прецени и необходимостта от нотификация на Комисията, предвид създаването на по-строги изисквания от тези в Регламент 1013/2006 г., за да не се нарушават принципите на свободно движение на стоки, услуги и капитали.

Не на последно място, следва да бъде отбелязано и че Националната информационна система за отпадъците все още не е пусната в експлоатация и изпращането на уведомление на хартиен и електронен носител на практика не води до изпълнение на поставените цели за ефективен контрол, ако обществеността няма достъп до тази информация.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекта за промени в Наредба 1/2014 - за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците
Добави мнение