Изх. № 03-00-8/11.03.2020 г.

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Относно: Становище на БСК по проект на ПМС за създаване на Консултативен съвет във връзка ас Европейската зелена сделка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

БСК подкрепя навременната инициатива за създаване на Консултативен съвет по въпросите на Европейската зелена сделка. Същевременно, представяме следните бележки и предложения по текста:

  1. Официалният превод на български език на израза „European green deal“ е „Европейски зелен пакт“. Съответно, това наименование следва да бъде възприето във всички официални и нормативни документи, вкл. и в проекта на ПМС, публикуван за обществено консултиране.
  2. Прави впечатление, че обхватът на функциите по консултиране и подпомагане на Министерския съвет от страна на Съвета са сведени почти изцяло до енергийния сектор, с изключение на текста на чл. 2, т. 2 за съвместяване „на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда“.

Подчертаваме, че ангажиментите по т. нар. Европейски зелен пакт (ЕЗП) имат изключително широк обхват, както по отношение на засегнатите сектори (енергетика, транспорт, промишленост, строителство, горско и селско стопанство, хранително-питейна индустрия и др.), така и спрямо хоризонталните области на политики, вкл. кръгова икономика, биоразнообразие, изследвания и развойна дейност, образование и обучение, финансиране и др.

В тази връзка, предлагаме в чл. 2 да бъде включена нова точка, в която да бъдат посочени допълнителни секторни и хоризонтални приоритети.

  1. Предложеният състав на Съвета изглежда балансиран и ограничен като брой представители до разумни граници, с оглед гарантиране на оперативността и ефективността на неговата работа. В същото време, с цел гарантиране на по-широка представителност, информираност и компетентност на взетите решения, подкрепяме разширяването на достъпа до заседанията по чл. 4, ал. 1 на представители на засегнати страни, браншови сдружения и експерти с ключово значима експертиза в рамките на квотите на основните членове на Съвета.
  2. Предлагаме текстът на чл. 3, ал. 4, т. 15 „представители на академичната общност“ да бъде заменен с „двама представители, посочени от Съвета на ректорите на университетите и висшите училища“.
  3. В чл. 4, ал. 2 следва да бъде дефинирана по-ясно и категорично неограничената възможност за представяне на „информация или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление, социални партньори, неправителствени и професионални организации или отделни експерти, които имат експертиза по въпросите, които се обсъждат“.
  4. Във връзка с аргументите, посочени в т. 2 на настоящото становище, считаме, че Секретариатът, дефиниран в чл. 5, ал. 1, осигуряващ организационно-техническата работа на Съвета, следва да се определя от Заместник министър-председателя, изпълняващ функциите на негов председател, а не от Министъра на енергетиката. Доколкото текстът е самостоятелен, следва да отпадне включването на ал. 1 по досегашната редакция.


Становище на БСК по проект на ПМС за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Добави мнение