13.01.2021

Изх. № 11-27-1/13.01.2021 г.

 

ДО

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ОТНОСНО: Препоръки 01/2020 на Европейския комитет за защита на данните

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

В периода 11 ноември – 21 декември 2020 г. Европейският комитет за защита на данните проведе обществена консултация във връзка с „Препоръки 01/2020 относно мерки, които допълват инструментите за трансфер, за да се гарантира спазването на нивото на защита на личните данни в ЕС“.

Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес, като част от най-голямата бизнес организация в ЕС – BusinessEurope, участва в обсъждането и подготовката на становище по предложените препоръки. То е съгласувано и със 17 индустриални асоциации на ниво ЕС.

За предприемачите защитата на личните данни е въпрос от изключителна важност. От тази гледна точка, предложеният проект на препоръки ще затрудни тяхната работа при взаимоотношенията с икономически оператори от други страни и ще направи работата им в рамките на глобалната икономика необосновано непрактично. Предложените препоръки:

  • Са прекалено предписателни и третират всички потоци от лични данни, независимо от контекста, като предмет на потенциален интерес от правоприлагащите органи;
  • Поставят специални технически изисквания и приоритизират тяхното използване пред организационни или договорни мерки, с което се отклоняват от GDPR;
  • Съсредоточават се върху почти неработещото криптиране „от край до край“ с принудително задържане на декриптиращите ключове в Европа;
  • Създават правна несигурност, тъй като не постигат баланс между свободната обмяна на данни и защитата на личните данни, насърчавани понастоящем от GDPR и не са в съответствие с предложените от ЕК стандартни договорни клаузи за предаване на лични данни на държави извън ЕС (работен документ);
  • Възпрепятстват свободното движение на данни, което има отрицателно въздействие върху цифровата търговия.

Това не само ще навреди на възможностите на европейските предприемачи за навлизане на международни пазари, но и на инвестициите в самия европейски пазар.

Във връзка с горното, в приложение представяме съгласуваното със седемнадесет общоевропейски индустриални асоциации становище по „Препоръки 01/2020 относно мерки, които допълват инструментите за трансфер, за да се гарантира спазването на нивото на защита на личните данни в ЕС“ и Ви призоваваме да ги вземете предвид при обсъжданията в пленарните заседания на Европейския комитет по защита на данните.

ПРИЛОЖЕНИЕ: „Защита на потока от данни“ – съвместно изявление на водещи европейски асоциации относно препоръките за „допълнителни мерки“ на Европейския комитет по защита на данните.

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


ОТНОСНО: Препоръки 01/2020 на Европейския комитет за защита на данните
Добави мнение