16.05.2023

 

Изх. № 02-00-7/16.5.2023 г.

 

ДО

КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, със сигн. 49-354-01-23 от 05/05/2023, внесен от н. пр. Божидар Божанов и група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Българската стопанска камара още от 2014 г. настоява за регламентиране на възможност за размяна на документи между работодател и работник/служител по електронен път, както и за замяна на хартиената трудова книжка, трудовото досие на работника и служителя и дневника за издадените трудови книжки с електронни. Множество са положителните страни на подобни промени: минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи; намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП2 и УП3; повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство, увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами и други.

Във връзка с горното, подкрепяме всички законодателни усилия в тази посока. Изразяваме безспорно задоволство, че н. пр. Божидар Божанов последователно внася за обсъждане в 48-ти и 49-то Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с поетапен преход от хартиен към електронен носител на информацията, съдържаща се в трудовите книжки.

Отчитаме положително факта, че след разглеждането на проекта, внесен в 48-то НС (сигн. 48-254-01-98/14.12.2022 г.) в Националния съвет за тристранно сътрудничество, вносителите са възприели голяма част от направените от социалните партньори предложения, бележки и коментари (протокол от 18.01.2023 г.) и са ги отразили в настоящия законопроект (49-354-01-23 от 05/05/2023).

Намираме за правилно предложението Националната агенция по приходите да поддържа национален регистър на заетостта, който да съдържа електронните единни трудови записи на работниците и служителите. Подкрепяме и предложението данните, които в момента се подават към НАП, да бъдат подавани автоматично към Регистъра на заетостта, без да бъдат въвеждани нови изисквания за обявяване на правоотношения. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите.

Подкрепяме и изложеното в мотивите към законопроекта, че в дългосрочен план следва да се премине към превръщане на Регистъра на заетостта в единна входна точка за обявяване на правоотношения.

Същевременно, по наше мнение, ал. 2 на параграф 4 от законопроекта следва да бъде прецизиран, като се премахне повторяемостта при описанието на единния електронен трудов запис.

В параграф 4, ал. 7 следва да бъде уточнен обхватът на данните, които да бъдат публикувани, като се изходи от възможността за използването на тези данни за целите на политиките на пазара на труда. Кои ще бъдат тези данни, е необходимо да бъде определено в законовия текст, а не в подзаконов акт.

Параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта също следва да бъде прецизиран. Трябва да се уточни началният етап на задължението на работодателите да изпращат сканирани копия на електронните книжки, с оглед задължението по параграф 21 за приемане на съвместна Наредба.

Поддържаме мнението, че между разглеждане на законопроекта между първо и второ четене е необходимо експертно обсъждане, с участие на социалните партньори, представители на Национална агенция по приходите, Националния осигурителен институт и Инспекцията по труда, с оглед минимизиране на възможни пропуски и осигуряване на институционална подкрепа на целия процес.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


БСК подкрепя законопроекта за въвеждане на електронна трудова книжка
Добави мнение