05.02.2024

Изх. №05-15-2/ 05.02.2024 г.

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

КОПИЕ: taxpolicy@minfin.bg 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейности по предоставяне на услуги, за които се заплаща такса за битови отпадъци (Т/БО) и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), публикуван за обществено обсъждане със срок до 24.2.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Българската стопанска камара (БСК) изразява категорична подкрепа за ефективна и своевременна нормативна регламентация на ТБО, определяна според количеството събрани и третирани битови отпадъци. Тази позиция БСК защитава активно от 2001 г., като отправихме многократни предложения за промяна на ЗМДТ, а много членуващи предприятия и регионални сдружения инициираха съдебни дела за отмяна на решения на общински съвети за определяне на съответната основа и размери.

 1. Проектът на наредба се придържа към реда и условията за определяне на ТБО, регламентирани в ЗМДТ, вкл. към определените основи в чл. 67, ал. 8 на същия закон за трите основни услуги – събиране/транспортиране, третиране и поддържане на чистотата в териториите за обществено
  ползване.
 2. Чл. 6, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 изброяват изчерпателно и в детайлизиран вид всички разходи, които се представят в план-сметката по чл. 3, ал. 1 на Наредбата, които са относими и имат необходимо присъщ характер по отношение на предоставяните три услуги – събиране/транспортиране, третиране и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване. В този смисъл, предлагаме да отпадне текстът на чл. 6, ал. 2, т. 11, ал. 4, т. 16 и ал. 6, т. 10, който предвижда включването и на „други разходи за предоставяне на услугата по решение на общинския съвет“. В противен случай се отваря широка врата за включване в план сметката и в ТБО на неотносими към предоставянето на услугата значителни разходи, за които ще се наложи предприемане на допълнителен аналитичен контрол, одитни проверки за тяхното диференциране за правомерно отчитане и евентуални финансови корекции.
 3. Подкрепяме предвидената възможност общинските съвети при определяне на размерите да могат допълнително да диференцират таксата съобразно вида на БО – смесени или разделно събрани отпадъци. Предлагаме думата „стъкло“ да отпадне от текста на чл. 11, ал. 10 и чл. 12, ал. 8, доколкото смесването на отпадъци от стъкло (плоско, за опаковки и др.) с общите БО е недопустимо с оглед ефективно функциониране на системите за сепариране, рециклиране и друго оползотворяване.
 4. До 2019 г. със съдействието на Министерството на финансите БСК публикуваше за обществен достъп годишни данни по общини, области и на национално ниво за количествата и разходите, разпределени на жител и на тон събрани и третирани БО. Тази на практика уникална по своето съдържание информация осигуряваше необходимата сравнимост и прозрачност на действащите лоши практики по управление на БО, както и солидна аргументация за предприемане на промени в законодателството за по-добро управление на публичните услуги и средства.

В тази връзка, изразяваме категорична подкрепа за предвидения детайлизиран формат и срокове за публикуване на информация и данни от страна на общините и НСОРБ (Глава четвърта на наредбата) – текст, включен в ЗМДТ по предложение на БСК и подкрепен от Министерството на финансите. В същото време, предлагаме да се допълнят и детайлизират позициите на отчетените количества събрани и третирани БО (Част 4 към чл. 16, ал. 1, т. 4 на наредбата) на територията на общината и в съоръжения и инсталации според типа на БО – смесени или разделно събрани отпадъци, както и да бъдат включени допълнителни позиции, съгласно действащата класификация и кодификация на отпадъците.

 1. Изразяваме позицията, че прилагането на основите, регламентирани в наредбата и в чл. 67, ал. 8 на ЗМДТ, ще бъде затруднено от редица проблеми, които многократно сме поставяли, заедно с предложения за тяхното разрешаване, вкл.:
 • липсваща информационна осигуреност, вкл. отказ от публикуване на данни по общини на страницата в интернет на НСИ, затруднено функциониране на т. нар. Национална информационна система „Отпадъци“, неработещ в пълен обхват и функционалност режим на адресна регистрация по настоящ адрес;
 • дисбаланс в задълженията и правомощия на общините по Закона за управление на отпадъците;
 • липса на съществени действия за ефективна финансова децентрализация на публичните финанси, вкл. за пренасочване на средства от събраните продуктови такси от ПУДООС и лицензионни възнаграждения от организациите за оползотворяване на масово разпространение отпадъци към общините и др.;
 • ниска ефективност на преобладаващия модел за управление на БО за концесиониране на основните дейности, депониране вместо оползотворяване, липса на работещи системи за събиране и третиране на отпадъци от бита, вкл. матраци, плоско стъкло, такива опасни свойства и др.;
 • дисбаланс в правомощията и задълженията на управителите на ЕС и на представляващи юридически лица;
 • необходимост от допълнителна конкретизация на съдържанието на информация и данни за заети и други лица работещи продължително на обекти собственост на предприятия и други физически лица – платци на ТБО и др.

Обръщаме внимание на необходимостта Министерството на финансите да инициира своевременното изготвяне и внасяне в Министерския съвет и Народното събрание на промени в ЗМДТ, които да осигурят пълното и адекватно прилагане на принципа на ЕС „замърсителят плаща“, като бъдат отчетени изложените по-долу аргументи и предложения:

 1. Наредбата предвижда финансиране за сметка на ТБО на разходите за „контрол на дейностите, свързани с предотвратяване изхвърлянето на битови отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и организиране на почистването им“, като съгласно чл. 6, ал. 6, т. 6 последните се включват в план сметката по чл. 3, ал. 1 на наредбата.

Този текст се основава на чл. 66, ал. 5 от ЗМДТ, който предвижда „Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране се включват в план-сметката по ал. 3 и могат да се финансират със средствата от таксата за битови отпадъци.“ Спорно е покриването на тези разходи за сметка на ТБО, доколкото контролната дейност е основна административна функция на органите за местно управление, а не публична услуга по събирането, транспортирането и третирането на БО, която следва да бъде финансирана за сметка на общите, в т.ч. данъчни приходи.

В тази връзка, предлагаме отпадане на текста на чл. 66, ал. 5 от ЗМДТ, както и на свързания текст на чл. 6, ал. 6, т. 6 от проекта на наредба.

 1. Чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ дава възможност при определянето на ТБО общините да не отчитат количествата събрани и третирани БО, съответно – да игнорират основите, регламентирани в чл. 67, ал. 8. Точно това решение възпроизвежда и чл. 10, ал. 2 от проекта на наредба, при това в драстично противоречие с водещия принцип „замърсителят плаща“, регламентиран в чл. 191 (2) на Договора за функциониране на ЕС от 2007 г. По тези причини предлагаме отмяна на текста на чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ.
 2. На следващо място е необходимо да бъдат инициирани и приети промени в ПЗР на ЗМДТ, с които да бъдат изпълнени изискванията на чл. 71б от ЗМДТ за публикуване на информация и данни за публичен достъп за години, за които е налице прекъсване на времевите статистически редове, достъпни до 2019 г. на страницата в Интернет на НСИ и БСК, конкретно за годините от 2020 до 2023 г., вкл.:

А. На страниците в Интернет на общините - не по-късно от 31 май 2024 г.:

 • одобрената план-сметка по видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ;
 • отчетените разходи за цитираните години по видове услуги по чл. 62 и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за съответната година, както и друга информация и данни за отчетените разходи за предходната година, в съответствие с приетата от общинския съвет основа;
 • отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.

Б. На страниците в интернет на Националното сдружение на общините в Република България -  не по-късно от 31 юли 2024 г. на обобщената информация по предходните т. 1-3 по общини, области и на национално ниво.

С това ще бъдат улеснени общинските съвети при вземане на решение за избор на основи за определяне на ТБО по чл. 67, ал. 8 от ЗМДТ и създадени необходимите условия за прозрачност, сравнимост и упражняване на контрол върху целия процес от страна гражданското общество, задължените лица и техните представителни организации, общинските съвети, контролните и одитни органи.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекта на наредба, свързана с определянето на такса
Добави мнение