инж. Стоян Лазаров
Председател
02/987 4059

Цели

Българската туристическа камара функционира за постигане на следните цели:
 

  • да подпомага развитието на своите членове, като обединява и съдейства за постигане баланс на интересите им, консултации и експертна помош;
  • съдействие при изграждане на туристически обекти, финансиране на проекти, категоризирането на туристическите обекти, регистрация на туроператори и туристически агенти и др.;
  • да бъде равноправен партньор и коректив на държавните органи, работещи в областта на туризма, чрез участието в разработването на стратегии, програми за развитието на туризма, законови и подзаконови нормативни актове, разработване на конкретни проблеми на частния бизнес и внасянето им за обсъждане и решаване от държавните органи;
  • да съдейства на национално, регионално и местно ниво за развитието на туризма чрез подготовка и изпълнение на международни и национални проекти, участие в разработването на оперативните програми по Структурните фондове на ЕС и др.
  • да съдейства за повишаване качеството, разнообразието и специфичността на българския туристически продукт, чрез кадрово осигуряване на фирмите, професионално образование и обучение на мениджърски и изпълнителски кадри в туризма;
  • да подпомага инвестирането и подобряването на материално - техническата база в туризма чрез консултиране на проекти, подготовка на кредитна документация, отпускане на кредити и др.;
  • да съдейства за цялостното подобряване на икономиката, финансовата и социалната ефективност на българския туризъм;
  • да работи активно със сродните национални и международни туристически и други сдружения и организации.