Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източни - срок до 18.01.2019 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи - срок до 27.12.2018 г.

- Проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност - срок за становища до 27.12.2018

- Проект на наредба, регламентираща условията и реда за изготвяне на оценка за енергийни спестявания - срок за становища до 22.12.2018

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

В момента няма актуални дискусии!