Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ - срок до 14.07.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 14.07.2022

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - срок до 18.07.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - срок до 21.07.2022

- Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование - срок до 01.08.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - срок до 03.08.2022

Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование - внесен в НС от ПП на 01.07.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - внесен в НС от МС на 18.01.2022


Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности
Добави мнение