Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година  - срок до 29.07.2021

- Проект на Постановление за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование - срок до 13.08.2021

- Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България - срок до 12.08.2021

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. - срок до 12.08.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - срок до 11.08.2021

- Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието - срок до 09.08.2021

- Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. - срок до 09.08.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 02.08.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование  - срок до 26.07.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на наименованието на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА ОПНОИР -  срок до 26.07.2021

- Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение от учебната 2021/2022 година - срок до 26.07.2021

- Проект на Национална карта на висшето образование в Република България - срок до 19.07.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

 


Образование
Добави мнение