Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - срок до 14.1.2019 г.

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда - срок до 11.1.2019 г.

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 07.1.2019 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - срок до 27.12.2018

- Проект на ПМС за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - срок до 21.12.2018

- Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“ - срок до 17.12.2018

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/