Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия .... - срок до 07.03.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - срок до 07.03.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - - срок до 06.03.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование - срок до 04.3.2019 г.  

Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година  -  срок до 04.3.2019 г.  

- Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - 18.2.2019 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/