Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година -  срок до 01.07.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. - срок до 03.07.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 10.07.2024

Проект на РМС за одобряване на консолидирания текст на Споразумението за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS IV) - срок до 17.07.2024

Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария - срок до 19.07.2024

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив за периода 2024 – 2026 година - срок до 19.07.2024

Проект на Наредба за изменение на Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  - срок до 19.07.2024

Внесени в 50-то Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

 

 


Образование: Списък на иновативните училища в РБ
Добави мнение