Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища - срок до 12.09.2019

- Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система) - срок до 12.09.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища - срок до 11.9.2019 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - срок до 09.09.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка - срок до 23.08.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - - срок до 22.08.2019

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предуч. и училищна възраст - срок до 22.08.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - срок до 22.08.2019

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - Внесен в НС от МС на 12.08.2019

- ЗИД на Закона за народните читалища - Внесен в НС от МС на 25.07.2019

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/