Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO DIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017, ISO 31000/

На 07.12.2017 г. от 10:00 до 16:00 часа в Българска стопанска камара залата на I етаж, ще се прове семинар по Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO DIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017, ISO 31000/.

Цел: Курсът представя основните изисквания на стандартите за системите за управление на риска.  (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO DIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017 и БДС ISO 31000:2011). В курса ще бъде разгледан практически подход за изпълнение на изискванията на различните етапи на зрялост на организацията за третиране на риска – от „мислене основано на риска“ до „процес за управление на риска.

Участници: висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление, служители на организацията и специалисти по ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 19011.

Полза от участието:

Всеки участник в курса ще придобие знания и практически умения за управление на риска и ще получи сертификат за участие.

На обучението ще бъдат представени:

1. Въведение

2. Основни изисквания за стандартите на ISO за системи за управление

3. Термини свързани с риска

4. Изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/

5. Изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска

6. Изисквания на ISO DIS 45001:2017 за управление на риска

7. Изисквания на ISO DIS 19011:2017 за управление на риска

8. Процес за управление на риска в ISO 31000.

9. Упражнения

10. Тест

11. Заключение

Лектор ще бъде: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев.

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 05.12.2017 г., след изпращане на заявка за участие (файлът под картинката) и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 170 лв. с  включено  ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД.

Българска cтопанска камара, Център "Чиста индустрия"

Тел: 02 9320921

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление