На 27.03.2018 г. от 09:30 до 16:00 часа в Българска стопанска камара залата на I етаж, ще се прове семинар по Управление на риска в (ISO 31000:2018).

Цел:

Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 31000:2018, процеса на управление на риска в общата система на управление на организацията.

Управлението на риска се използва във всички икономически области, като е особено важно за управление при условия на икономическа криза и изострена конкуренция

За първи път в България се провежда курс по ISO 31000:2018, публикуван на 12 февруари 2018 в ISO. Управлението на риска е изключително важно за прилагането на регламент GDPR, стандартите по мениджмънт.

Получаване на знания за:

 • новата версия на ISO 31000:2018;
 • необходимостта от управление на риска за ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, GDPR, IAEA GSR 2 и други международни и европейски публикации;
 • принципите за управление на риска
 • общата рамка за управление на риска
 • процеса на управление на риска

Участници: Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

 • собственици на фирми;
 • изпълнителни директори на малки и средни фирми
 • работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
 • мениджъри по качеството,
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • одитори на системи за управление
 • служители, ангажирани с оценяването на риска;
 • специалисти от службите по трудова медицина.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Програма:

 1. Въведение
 2. Речник
 3. Принципи за управление на риска
 4. Мислене основано на риска
 5. Организационна рамка за управление на риска
 6. Упражнение
 7. Процес за управление на риска
 8. Упражнение
 9. Тест
 10. Дискусии
 11. Заключение

Лектор: н.с. І ст. инж. Митко Мирчев 

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

 • Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 26.03.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.
 • За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com 
 • Такса за участие: 170 лв. с  включено  ДДС.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: Управление на риска (ISO 31000:2018)