Дата: 18.01.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3253

Проектът на БСК, осъществяван по ОП „Развитие на човешките ресурси", бе представен пред представители на Министерството на образованието, младежта и науката, на 13 януари 2012 г.

Повод за срещата бе предстоящото изпълнение от страна на министерството на проект, целящ създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Проектът ще бъде финансиран също по линия на ОП „РЧР" и се предвижда да надгради създадената по проекта на БСК Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони.

Пред участниците в срещата ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов, програмният ръководител Жечко Димитров и др. експерти, работещи по проекта на БСК, представиха осъществените до момента дейности, както и очакваните резултати, вкл. съдържание и възможности на бъдещата Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК), потенциал за надграждане със системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетенции, и др.

Представителите на МОМН изразиха изключително положителните си впечатления от извършеното до момента от екипа на БСК, както и очакванията си двете информационни системи - тази на БСК и тази на МОМН, да заработят по взаимнодопълващ се начин, така че да бъдат максимално полезни на своите ползватели (заети и безработни лица, учащи, работодатели, институции, обучителни организации и др.).

В хода на разговора бе изтъкнато, че у нас липсват професионални стандарти, а т.нар. държавни образователни изисквания (ДОИ) са формулирани по по-скоро бюрократичен (академичен) начин, без да се основават именно на конкретните изисквания на работодателите към компетенциите и уменията на работниците и служителите. Големият принос на проекта на БСК е именно в тази посока - създаването на професионални стандарти, на чиято основа да бъдат поставени и държавните образователни изисквания, както и критериите за оценка на знанията, уменията и компетенциите, придобити по неформален път.

С тази среща екипите, осъществяващи проектите на БСК и на МОМН, поставиха основата на бъдещото си партньорство, така че двата проекта да се осъществяват при необходимия синхрон, за постигане на максимална синергия между тях.