15.03.2013

Въвеждане на дуалното обучение (обучение чрез работа) в българската образователна система и възможност за валидиране на компетенции, придобити по неформален път, предвижда изготвен от МОМН проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение.

В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение ще се осъществява по заявка и за сметка на работодателите, като те ще бъдат ангажирани и с осигуряване на места за стажуване на професионалните ученици.

Проектът включва още въвеждане на система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, и се определят параметрите, на база на които ще се изграждат държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, а именно: изисквания към кандидатите, описание на професията, единици резултати от учене, изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Съгласно проектозакона, условията и редът за включване на обучаем в дуално обучение ще се определят съвместно от професионалната гимназия и работодателя. Освен това, заявителите на професионалното обучение (работодателите) ще участват при определянето на учебното време на квалификационния курс, както и броя на обучаемите в курса.

Въвежда се минимум на часовете за практическо обучение, които трябва да са поне 40 на сто от всички часове за професионална подготовка, а за дуалното обучение часовете за практика трябва да са най-малко 2/3 от общия брой часове за професионална подготовка.

Измененията в ЗПОО предвиждат още създаване на система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение – може да се оценяват или валидират отделни единици резултати от учене, за което ще се присъждат кредити, които ще се натрупват и ще има възможност да се прехвърлят за придобиване на професионална квалификация по друга професия от същото професионално направление.

„Лица, придобили професионални компетентности за упражняване на професия или част от нея чрез неформално обучение и информално учене може даполучат свидетелство за валидиране на професионална квалификация или удостоверение за валидиране на квалификация по част от професията, след оценяване на съответствието на тези компетентности с изискванията за придобиване на професионална квалификация при условия и по ред, определени в Наредба на министъра на образованието, младежта и науката и след успешно полагане на изпити“, е записано още в проектозакона.

Разширяват се функциите на представителните организации на работодателите и за пръв път се дефинират функции и отговорности на браншовите/отрасловите организации на работодателите. Те ще участват в разработването и актуализирането на учебните планове и програми; в разработването на националните изпитни програми; в осигуряването на учебната и производствена практика на учениците; в обучение на учители, обучаващи и наставници, и др.

Проектозаконът дава конкретни дефиниции на следните понятия:

  • Професионална квалификация" е съвкупността от професионални компетентности, необходими за упражняване на професия или част от нея;”;
  • "Професионални компетентности" е комплекс от взаимозависими знания, умения и нагласи или отношения, които способстват за проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия.”
  • Резултати от ученето” са компетентностите, придобити от индивида след приключване на процеса на формално или неформално обучение или на информално учене, които той е способен да демонстрира.
  • Единица резултати от учене” е част от професионална квалификация,  състояща се от набор от взаимозавасими резултати от учене, който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран;”
  • "Степен на професионална квалификация" е обемът и съдържанието на професионални компетентности, необходими за упражняване на определена професия;”
  • Модул” е самостоятелно обособено учебно съдържание за постигане на група резултати от ученето, определени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и свързани с извършване на конкретна дейност.
  • Неформално обучение” е обучение, което се извършва като организирана дейност извън системата на професионалното образование и обучение
  • Информално учене” е неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на компетентности вживота на човека
  • Формално обучение” е организирана форма на учене за придобиване на компетентности, като за резултатите от това обучение се издава държавно признат документ.


Чрез проекта на ЗИД на ЗПОО се предлагат и съответните промени в Кодекса на труда, свързани с договорите за ученичество и признаването на квалификацията на ученика. Промените предвиждат премахване на лимита от максимум 6 месеца срок на договора за ученичество.

Припомняме, че БСК разработва проект за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила, която може да бъде използвана за основа за изграждане на система за валидиране на компетенции, придобити по неформален път.

***

вж. "Модел за партньорство между професионална гимназия и работодател"

Дата: 15.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 5264