26.08.2014

Четирима българи са одобрени за участие в референтните групи на европейския проект ESCO („Европейска класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите“). Двама от експертите са представители на сектор „Машиностроене“, един е от сектор „Фасилити мениджмънт“ и един – от сектор „Безалкохолни напитки“.

Българското участие в ESCO стана възможно, благодарение на усилията на секторните референти по проекта на БСК за изграждане на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

Проектът ESCO се осъществява в периода 2010-2017 г. и е част от стратегията „Европа 2020“. ESCO се стреми да въведе мултиезична, структурирана и лесна за използване терминология за уменията, компетенциите, квалификациите и професиите, която да улесни комуникацията между бизнеса и образователните институции на европейско ниво. Целта е да се намери общ език между потребностите на работодателите и образователната система, които заедно да се стремят към устойчив растеж.

ESCO се базира върху Международната стандартна класификация на професиите (ISCO) и върху класификацията на професиите, уменията и компетенциите на Европейския портал за професионална мобилност EURES. В рамките на проекта се предвижда изработване на изисквания за формални и неформални квалификации,  умения и компетенции за близо 5000 професии и 6000 длъжности, преведени на всички 22 официални езици в ЕС. В това отношение България е лидер спрямо останалите страни-членки на ЕС, благодарение на осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на проекта на БСК са описани изискванията за 460 ключови длъжности, вкл. над 1800 компетенции и 9000 поведенчески индикатора, извлечени от практиката, чрез които се установява степента на владеене на съответната компетенция. Освен това са разработени: цялостна приложна методология на национална система за оценка на компетенциите, съобразена с водещи световни модели, вкл. методически указания, класификатори на компетенции и др.; професионални стандарти (секторни модели) за 20 икономически сектора; повече от 20 инструмента за оценка и самооценка на компетенциите и потенциала на служителите (тестове и въпросници); платформа за създаване на фирмени компетентностни профили и карти за оценка на ключови длъжности; над 70 анализи за състоянието на пазара на труда и компетенциите на работната сила; развитието на предприятията, тенденциите в технологичното развитие, състоянието на човешкия капитал и др.

ESCO е онлайн базирана платформа, чиято пилотна версия стартира в края на 2013 г., а до 2017 г. класификацията на европейските умения, компетенции, квалификации и професии се очаква да е напълно готова и пусната като краен продукт - ESCO v1. Неразделна част от общоевропейската класификация ESCO ще бъде българската информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, която стартира през м. септември 2013 г. и вече повече от 300 български предприятия успешно я прилагат в практиката си по управление на човешките ресурси.

Координатори по проекта ESCO са главните дирекции „Заетост, социални въпроси и включване“ и „Образование и култура“ в ЕК, а партньори в ESCO са субектите, които предлагат услуги за осигуряване на заетост в публичния, частния и неправителствения сектор, социалните партньори, образователните и обучителните институции, специалистите по управление на персонала, разработчиците на софтуер за образование и управление на хора, международни организации, които имат отношение към заетостта от типа на Международната организация по труда и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. България е една от малкото страни, представени в ръководството на ESCO. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев е член на Борда на проекта – основният управляващ орган, който отговаря за стратегическото планиране по проекта и за комуникацията с Европейската комисия.

Дата: 26.08.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3644