Дата: 01.11.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1341


Препис – извлечение от протокол

от заседание № 6 на Управителния съвет на БСК, 
проведено на 30.10.2014 г.

Присъстват:  Сашо Дончев, Божидар Данев, Антон Петров, Величко Александров, Венцислав Славков, Димитър Димитров, Кирил Желязко, проф. Марин Христов, Николай Тончев, Петър Ризов, Акад. Стефан Воденичаров, Стилиян Баласопулов,

Отсъстват:  Виолина Маринова, Максим Митков, Петър Стефанов, Спирос Номикос, Радосвет Радев

Присъстват още: Димитър Райков – председател на Контролния съвет; Г. Шиваров, К. Колев и Д. Бранков – Зам.-председатели ; П. Денев  –  Гл. секретар; Васил Стоименов – управляващ на „Бълдаран Спринг“АД.                                                     

Дневен ред:                                

…………………..

Решения:

3. Възможности за финансиране на фирми и организации с инструменти, различни от националните.

Докл.: В. Илиев – Гл. директор-БСК

3.1. Приема информацията за възможностите, позволяващи финансирането на фирми и организации с инструменти, различни от националните.

3.2. Задължава ръководителят на направление МИС на БСК да предприеме необходимите мерки, позволяващи създаване на  административен капацитет в БСК и към БСК за извършване на услуги в полза на членовете на Камарата.

Срок: 30.03.2015 г.

Отг.: Г. Шиваров, В. Илиев

3.3. Информацията да се предостави на колективните членове на БСК и се постави в сайта на Камарата.

Срок: 15.11.2014 г.

Отг.: В. Илиев, К. Желязков, А.Алашка

(Гласували „ЗА”- 12 членове на УС)

          

Вярно с оригинала,                                Гл.Секретар:

                                                                                              /Петър Денев/