Дата: 21.05.2015

Източник: БСК

Прочетено: 855

На свое редовно заседание, проведено на 21 май 2015 г., Управителният съвет на БСК бе запознат със съвместен проект на „Мобилтел“ и БСК за публични услуги на основата на широколентов достъп до Интернет. Докладът бе представен от Петър Ризов – член на УС на БСК и директор направление „Бизнес клиенти“ в Мобилтел ЕАД.

На същото заседание УС прие годишния финансов отчет на БИК „Капиталов пазар“ и се запозна с докладна записка относно участие на представители на БСК в международни и национални органи – съвети, комитети и работни групи. Информацията представи главният секретар на БСК Петър Денев.

Председателят на УС Сашо Дончев представи  проект на споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти.

Широко бяха обсъждани предложенията по повод честването на 35-годишнината от учредяването на Българска стопанска камара.

Останалите точки от дневния ред бяха от организационен характер:

  1. Докладна записка относно приемане на нови членове на БСК;
  2. Докладна записка относно възобновяване на дейността на Експертния консултативен съвет по проблемите на КТБ;
  3. Информация относно създаване на обща електронна поща на Управителния съвет на БСК;
  4. Писмо относно Конкурс Европейски награди за насърчаване на предприемачеството – 2015 г.;
  5. Информация за проведената дискусия в БСК относно натрупаните загуби в НЕК ЕАД от договорите с ТЕЦ „Марица Изток 1“ и  ТЕЦ „Марица Изток 3“. (У)