03.09.2015

По искане на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, на 03.09.2015 г. в МТСП бе проведена среща с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. От страна на БСК бяха поставени следните предложения и въпроси за обсъждане:

  1. Необходимост от подобряване на отчетността и оценката на ефективността мерките по субсидираната заетост, осъществявана със средства по Националния план за действие по заетостта, насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта и ОП „Развитие на чашките ресурси“. БСК е отправяла многократно предложения за въвеждане на унифицирана отчетност на разкритите работни места чрез въвеждане на показателя „работно място на условна пълна целогодишна заетост (целогодишна заетост при пълен осем часов работен ден)“. Приемането на това предложение ще подпомогне реалната оценка на ефективността на съответните мерки, проекти и програми за заетост, на средните разходи и повиши общата ефективност на програмирането изпълнението политиките по заетост, преимущественото насочване на средства към работодателите и ограничаване на злоупотребите и фиктивната заетост, използването на програмите за контрол над избирателите.
     
  2. Приемане на преференциален режим за срочни (сезонни) трудови договори от един до пет месеца при въвеждане на преференциален режим, сходен с действащия за т.нар. еднодневни трудови договори в хранително-питейната и туристическата индустрия. Предложението е отправено от заинтересовани браншови организации от тези сектори и ще улесни легализацията на трудовите отношения и преодоляване на сезонния недостиг на работна сила.
     
  3. Въвеждане в декларациите за осигурените лица на т.нар. код по ЕКАТТЕ по класификатора на населените места за място на упражняваната заетост. Това ще позволи реализацията на многобройни ползи, разширена функционалност и приложения на ключово значима информация за локализиране на заетостта и средните работни заплати по населени места и създаване на национална система за образователно-квалификационния профил на българските граждани (наети, осигурени лица). В конкретен план, ще бъде улеснено провеждането на политиките на заетост, образование, осигурителни отношения и данъчен процес, повишаване на ефективен контрол върху трудовите и осигурителните отношения и нелоялната конкуренция от страна на т.нар. „сив сектор“ и др.
     
  4. Предприемане на необходимите стъпки за съгласуване в НСТС и упражняване на законодателна инициатива от страна на МС за ратифициране на Конвенция №131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата. Предложението е отправяно от националните синдикални организации и е потвърдено в официални позиции на УС на БСК от м. юли т.г. Това ще позволи да бъдат определени приложими критерии (фактори) за определяне на размера на МРЗ за страната, вкл. „потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работна заплата в страната, издръжката а живота, социалните помощи, и сравнителното равнище на живот на другите социални групи“, както и „икономически съображения, вкл. изискванията на икономическото развитие, равнищата на производителност и необходимостта от достигане и поддържане на високо равнище на заетост“.

 

Беше постигната висока степен на съгласие по обсъжданите въпроси, като предстои в рамките на тристранно сътрудничество и консултации с останалите социални партньори да бъдат предприети съответни действия при постигане на необходимия консенсус.

Дата: 03.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2207