22.07.2016

По повод представения на 19 юли 2016 г. от Фискалния съвет анализ на Конвергентната програма за 2016-2019 г., БСК изготви експресна оценка на степента на конвергенция на българската икономика към икономиката на страните от ЕС

По повод представения на 19 юли 2016 г. от Фискалния съвет анализ на Конвергентната програма за 2016-2019 г., БСК изготви експресна оценка на степента на конвергенция на българската икономика към икономиката на страните от ЕС.

Анализът на БСК се базира на:

 • Данни за последните 9 години (2007-2015 г., след присъединяването на България към ЕС) на: Евростат, Европейската централна банка, Европейската комисия, Националния статистически институт, Българската народна банка и Министерството на финансите;
 • Допускане, че показателите за ЕС-28 се запазват на нивото от 2015 г., а тези за България се запазват на средното си ниво от последния 9-годишен период.
 • Три варианта за ръста на икономиката на ЕС:
  • Нулев ръст;
  • Ежегоден ръст от 0,5%;
  • Ежегоден ръст от 1%.

Какво показват данните за периода 2007-2015 г.?

 1. Реалният БВП нараства с незадоволителни темпове, непозволяващи ускорено догонващо развитие на икономиката, независимо от наличието на редица благоприятни фактори (преструктуриране на българския износ, намаляване на ценовите нива на горивата, свободното движение на хора, стоки и услуги).

 2. Конвергирането на българските цени към средноевропейските е съществено. По отделни групи стоки:
 • С най-голяма степен на приближаване на цените до средните за ЕС-28 са: Потребителска електроника (92%), транспортни превозни средства за лично ползване (80%), облекла (79%), обувки (78%) и храни и безалкохолни напитки (70%);
 • С най-малка степен на приближаване са ценовите нива на следните групи стоки: Ресторанти и хотели (43%), транспортни услуги (46%), разходи за крайно потребление на домакинствата (47%), мебели и обзавеждане (50%) и електричество, газ и други горива (53%).
 1. Общата конвергенция се осъществява значително по-бавно в сравнение с останалите страни от ЕС. За 2015 г. данните са следните:

 1. За да достигне средните за ЕС нива на съответните показатели, на България са необходими, както следва:

 

 След не по-малко от 10 поколения* България ще достигне средноевропейското
ниво на БВП на човек от населението, а за изравняване с европейската производителност
на труда са ни необходими най-малко 15 поколения (при 1% ръст на БВП на ЕС).

В същото време, за изравняване с ЕС по ниво на доходи като дял от БВП
е достатъчно по-малко от едно поколение.

Производителността на труда у нас нараства с много по-малки темпове от доходите. Нещо повече,
единствено по показателя „доходи като част от БВП“ България изпреварва останалите държави в ЕС.

Това означава, че „изяждаме“ в аванс потенциалния си БВП!

 

* Едно поколение е приблизително 25 години.

Дата: 22.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3203