16.03.2017

Администрациите следва да обменят информация по служебен път!

 Всички публикации от рубриката „СТИГА ВЕЧЕ!“ вижте ТУК

С цел облекчаване на процедурите и намаляване на ненужната бюрокрация на етапи кандидатстване и сключване на договори по оперативните програми, БСК предлага да отпаднат част от изискуемите от кандидатите документи, както следва:

Изискуем документ

Възможност за получаване по служебен път от:

 1.  

Декларация за минимални помощи

„Регистър на минималните помощи“ към МФ

 1.  

Декларация за обстоятелства по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП

Търговски регистър и/или НСИ

 1.  

Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност

Търговски регистър и/или НСИ

 

 1.  

Счетоводен баланс за последните 3 финансови години

Търговски регистър и/или НСИ

 1.  

Отчет за приходите и разходите и Справка за последните три приключени финансови години

Търговски регистър и/или НСИ

 1.  

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три приключени финансови години

Търговски регистър и/или НСИ

 1.  

Удостоверение от НАП за липса на задължения на кандидата

НАП (Администрациите нямат право да изискват този документ)

 1.  

Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт

Съответния районен съд

 

 1.  

Удостоверение от ИА „ГИТ“ във връзка с обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП

ИА „ГИТ“

 

 1.  

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация, за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 на Закона за МСП

Търговски регистър и/или НСИ

 1.  

Документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП (напр., книга на акционерите, дружествен договор, устав и др.).

Търговски регистър и/или НСИ

 

Забележка:

Съгласно чл.5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, "Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство".

Дата: 16.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2631