Дата: 10.08.2017

Източник: Банкеръ

Прочетено: 1165

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63 400, или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.9%, "Култура, спорт и развлечения"- с 11.9%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 3.0%. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.9 и 16.8%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.7 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.3 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 4.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 11.6%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5.3%. Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – с 4.1 хил., а в процентно изражение - в икономическа дейност "Култура, спорт и развлечения" - с 9.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни - 1 027 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: "Финансови и застрахователни дейности " - със 7.6%, и "Строителство" и "Добивна промишленост" - по 7.3%.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 16.0%, "Административни и спомагателни дейности" - с 13.4%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.2%.

Икономическите дейности с висока средна заплата през второто тримесечие на 2017 г. са:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 306 лева;
- "Финансови и застрахователни дейности" - 1 815 лева;
- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 769 лева.

Най-нископлатени са:

- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 635 лева;
- "Други дейности" - 714 лева;
- "Строителство" - 796 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния - с 10.6%