Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г. - срок до 16.11.2020

- Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. - срок до 11.11.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната- срок до 07.11.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на УП на Агенцията за социалното подпомагане - срок до 2.11.2020

Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет - срок до 31.10.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания - срок до 28.10.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:


Социална политика и заетост
Добави мнение