Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) - срок до 07.07.2019

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - срок за становища до 27.06.2019 г.

- Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ - срок до 26.06.2019

- Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта - срок до 18.6.2019 г.

- Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.  - срок до 15.6.2019 г.

- Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика - срок до 10.06.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика