Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания - срок до 23.03.2019

- Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания - срок до 23.03.2019

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане - срок до 20.3.2019 г.  

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция - срок до 15.03.2019

- Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ - срок до 07.03.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика