Дата: 01.12.2018

Източник: БСК

Прочетено: 8146

Министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че проверката на изплатените в Агенцията по вписванията бонуси за последното тримесечие е приключила, като е установено, че парите в размер на близо 600 хил. лв. са раздадени без нарушения, а в списъка на допълнително възнаградените служители не фигурират пряко отговорните за срива на Търговския регистър през лятото.

Това изявление на министър Цачева провокира най-малко два въпроса:

  1. След като е ясно, че в списъка на допълнително възнаградените няма пряко отговорни за срива на ТР, това означава ли, че вече е ясно кои са отговорните/виновните за срива лица и, ако е така, кога ще бъдат обявени публично? БСК настоява за това от м. август 2018 г.!
  2. На какво основание е направено заключението, че раздаването на допълнителни възнаграждения не е в нарушение на нормативните изисквания, след като приходите на Агенцията по вписванията надхвърлят три пъти разходите й[1], с което видимо е нарушен разходопокривният принцип на определяне на таксите? Освен това, има изрично нормативно изискване, според което "средствата, събрани от такси за предоставени административни услуги, не могат да се разходват за допълнително материално стимулиране на персонала"[2].

Дори да приемем, че раздаването на бонуси в институцията, отговорна за административния гаф на годината, е законно, стои въпросът за моралните измерения на този акт!

_______________

[1] През 2017 г. приходите на Агенцията по вписванията от такси са били 61 млн. лв., а разходите – 21 млн. лв., т.е. три пъти по-малко от събраните такси. Ако беше спазено изискването (чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗОАРАКСД) административните разходи да не надвишават 20 на сто от таксата, би следвало приходите от такси да не надхвърлят 25-26 млн. лв.

[2] Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от ЗОАРАКСД и разходването им, приета с ПМС 1/05.01.2012 г.

Чл. 7. (1) Средствата, събрани от такси за предоставени административни услуги, свързани със стопанска дейност, се разходват само за покриване на разходите за предоставяне на услугата и за последващ контрол или мониторинг на регулираната дейност.

(2) Приходите от такси могат да се използват за повишаване качеството на предоставяната услуга чрез създаване и поддържане на електронно обслужване на потребителите.

(3) Средствата, събрани от такси за предоставени административни услуги, не могат да се разходват за допълнително материално стимулиране на персонала на административния орган, предоставящ услугата, както и на висшестоящ му орган.

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД):

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.

(2) Методиката по ал. 1 се приема в съответствие със следните принципи:

1. размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време;

2. административните разходи по т. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

(3) За отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация не се събират такси.

(4) Събраните такси могат да се ползват за повишаване качеството на предоставяната услуга.

(5) Приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.

(6) Методиката по ал. 1 не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.

Закон за държавните такси

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Държавните такси могат да се плащат чрез държавни таксови марки само ако това е изрично предвидено в нормативен акт. Министърът на финансите определя със заповед реда за унищожаване на държавните таксови марки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2002 г.) Пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата. Когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена. Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.