Дата: 05.12.2019

Източник: ИСА - Габрово

Прочетено: 1554

Изх.118 / 04.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

ОБЩИНА ГАБРОВО  

 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово.

 

Уважаема Г-жо Йозова,

След направени консултации сред членове и партньори на Индустриална стопанска камара - Габрово, Ви представям становището на асоциацията, във връзка с предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово.

В мотивите за приемане на Наредбата се посочва, че за юридическите лица, притежаващи нежилищни имоти, размерът на данъка е 1,5 на хиляда, като този размер не е променян за периода от 2008 до 2019 г. Това е така, но през 2011 г. законодателно се промени основата /базата/ за определяне на данъка за юридическите лица - върху по-високата стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имота. Тогава данъкът върху недвижимите имоти за по-голяма част от юридическите лица се увеличи почти двойно.

Нарастването на ставката с 0,8 на хиляда дава отражение на ДНИ за 2020 г. като ще доведе до увеличения на задълженията към МДТ с десетки хиляди левове при голяма част от фирмите в общината. Това неминуемо ще се отрази на цените на крайната продукция и конкурентоспособността на фирмите.

Нашето становище е, че нарастването с 53% на ставката е абсурдно и последствията за фирмите ще бъдат негативни. Подобни предложения на общинската администрация не действат стимулиращо или удовлетворяващо на очакванията на бизнеса.

Колкото до Вашите мотиви за повишение на данъчната ставка, а именно, че външното финансиране за изграждане на инфраструктурни обекти намалява, справки показват, че това е точно обратното - в следващия програмен период финансирането за България дори е увеличено, което е причина притесненията от това естество да отпаднат и да не се пристъпва към увеличение на данъчните ставки. ИСА - Габрово, освен че изразява задоволство за по-големите възможности, които се очакват по-отношение на европейското финансиране, би желала и по-голям процент усвояване на тези средства, защото изнесените данни показват, че предоставените възможности са далеч по-големи от усвоените за текущия период.

Преди да повиши данъчните ставки, всяка община първо би трябвало да покаже, че е изчерпала всички други възможности за осигуряване на финансиране, а такива данни в мотивите липсват.

Оставаме с надеждата, че от страна на местната администрация ще бъдат преразгледани всички възможности за структуриране на балансиран бюджет и финансиране на нуждите и намеренията на местната общност, което няма да налага увеличение на местните данъци, заложени в предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово.

  

 

С уважение,

Пепа Сомлева

Председател на Управителния съвет
на ИСА - Габрово