11.03.2020

Във връзка с епидемията от коронавирус БСК напомня, че издава сертификати за форсмажор

Във връзка с мерките, предприемани в световен мащаб за ограничение на последствията от коронавирус COVID-19, които могат да доведат до неизпълнение или забава в изпълнението на договорни задължения, БСК напомня, че издава сертификати за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения.

Общоприета практика е такива сертификати да се издават от сдруженията, представляващи интересите на търговците, каквито са стопанските камари.

Сертификатът има международна валидност – издава се, както на български, така и на английски език. Документът предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действието на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства. Не трябва да се забравя, че търговецът следва да уведоми в подходящ кратък срок другата страна по договора за възникването на тези обстоятелства.

Изчерпателен списък на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, не би могъл да бъде посочен. Непреодолимата сила е  непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което предизвиква обективна невъзможност да се изпълни едно задължение. Това са обстоятелства, случайни по своя произход, непредвидени и непредвидими, и настъпват независимо и въпреки волята на лицето. Освен природни явления (напр., земетресение, наводнение, силен снеговалеж, голяма суша), непреодолима сила могат да бъдат и събития и явления от обществения живот - война,  наложено ембарго, стачки и др.

Сертификат за форсмажор се издава в рамките на 3 до 5 работни дни, в зависимост от обема на проучваната документация. За издаването на сертификата е необходимо търговецът да подаде писмена молба до БСК (свободен текст), придружена от официален документ, удостоверяващ по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства, както и други съпътстващи документи. Сертификатът се издава след проучване на цялата документация, както и допълнителна вътрешна проверка от екип от специалисти на БСК. Цената на извършваната услуга се определя на база обема на проверената документация.

За допълнителна информация:

Наталия Събева,  email: natali@bia-bg.com

Мария Минчева, email: praven@bia-bg.com

тел. 02/ 987 22 64, 932 09 29 или 932 09 27

Дата: 11.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 12054