03.03.2011

Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков представи проекта, осъществяван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси" пред участниците в конференция на тема „Развитие на заетостта при прехода към нисковъглеродна икономика", която се проведе в Брюксел на 1 и 2 март 2011 г.


Форумът се организира от европейските социални партньори - BUSINESSEUROPE (чийто член от българска страна е БСК), Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP). Конференцията е част от Интегрираната програма на европейските социални партньори 2009-2011 г., финансирана с подкрепата на Европейската комисия. В конференцията участваха повече от 80 представители от всички страни-членки на ЕС, които обсъдиха експертен доклад за въздействието върху заетостта и уменията на политиките за противодействие на климатичните промени.


В изложението си г-н Бранков подчерта, че енергийната интензивност в България е 60-70% над средната за ЕС-27, измерена спрямо покупателната способност, което пряко се отразява върху конкурентоспособността на българската икономика, а оттам - върху пазара на труда.


Според г-н Бранков, с оглед предвидените в европейските документи, както и в проекта на Енергийна стратегия на Р България цели за повишаване дела на ВЕИ, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии може да се говори за екологизиране на работните места, умения и познания, което пряко засяха професионалното обучение и образование. Именно в този контекст зам.-председателят на БСК представи целите на разработваната от БСК Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Той подчерта, че компетентностният подход е сравнително непознат за българските предприятия и една от задачите на проекта на БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси" е да създаде нужното познание за прилагането на този метод за управление на човешките ресурси.


Г-н Бранков представи пред участниците във форума осъществените до момента по проекта на БСК дейности, а именно - разработените множество анализи и проучвания, създадените методики и др. документи; стартиралото изграждане на Национална референтна мрежа от 20 секторни и 10 регионални звена за оценка на компетенциите на работната сила, както и учреденият Национален съвет за оценка на компетенциите, с участието на социалните партньори.

Дата: 03.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3078