Дата: 14.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3204

Подготовката за учредяване на следващите 10 секторни консултативни съвети, както и изготвянето на 13-те секторни анализа за 2011 г. по проекта на БСК по ОП РЧР бяха обсъдени на работна среща днес, 15 юни 2011 г.


В срещата участваха повече от 20 представители на браншови организации от сферата на химическата промишленост, млекопроизводството, хранително-вкусовата и питейна индустрия, шивашката и текстилната промишленост, горското дело, производството на дограми, транспорта, пожарната и аварийна безопасност, фасилити мениджмънта и др. Всички те, като потенциални участници в Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила, бяха запознати с процедурите по учредяване на секторни консултативни съвети, както и с конкретните срокове за изготвянето на секторните анализи до края на тази година.


Програмният директор на БСК Жечко Димитров, директорът на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов и главният секретар на БСК Петър Денев представиха пред участниците в срещата основните резултати, постигнати до момента по проекта на БСК за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.


На участниците в срещата бе обърнато внимание върху необходимостта от стриктно изпълнение на ангажиментите с оглед своевременната и правилна отчетност, изискуема от управляващия орган на ОП „Човешки ресурси" - Агенция по заетостта. Г-н Жечко Димитров сподели, че въпреки тежкото административно обслужване, всички проведени до момента външни одити на проекта на БСК са приключили с положителни оценки и не са констатирали нередности. Той изрази очакване, че този ритъм и точност на отчетността ще продължи и по отношение дейността на секторните съвети.


На срещата днес стана ясно, че до края на м. Октомври т.г. трябва да бъдат изградени още 10 секторни консултативни съвети, така че със създадените до момента 7 съвета и планираните за началото на следващата година 3 съвета общият им брой да достигне 20, както е предвидено по проекта на БСК.


До края на м. Ноември т.г. трябва да бъдат разработени и предадени в работни версии 13 секторни анализа,които да очертаят основните тенденции в развитието на отделните сектори за 10-годишен период, да покажат нивото на технологично развитие и следващите от това изисквания към компетенциите на работната сила. Освен това, специално внимание в анализите ще се обърне върху тенденциите на секторно ниво, свързани с работните места, навлизането на нови професии и компетенции, квалификационната и демографска структура на заетите и пр. Обект на изследване ще бъдат, също така, вносът, износът, основните продукти (услуги) и водещи предприятия в сектора, както и значимостта му за националната икономика. Не на последно място, анализите ще съдържат оценка на административната среда и ще се правят препоръки за промяна в нормативната уредба, целящи подобряване на бизнес климата.


Секторните анализи ще се изготвят по разработено и предоставено от БСК типово задание, така че структурата на всички анализи да е еднаква, за да позволява съпоставимост на резултатите.


Предвижда се разработените през тази година 13 секторни анализа да бъдат актуализирани през 2012 и 2013 г. Освен това,през за 2012 и 2013 г. броят на секторните анализи ще бъде 20 - колкото са пилотните сектори, обхванати в проекта на БСК.